Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1359

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over schietkansels bij ecoducten. (Ingezonden 16 december 2009)

1

Kent u het bericht «Verburg gelooft in waarde ecoducten bij aanleg EHS»?1

2

Bent u op de hoogte van het feit dat terreinbeherende organisaties zoals het Gelders Landschap en Staatsbosbeheer op diverse plaatsen in de directe nabijheid van ecoducten en geplande ecoducten schietkansels inrichten ten behoeve van de jacht? Zo ja, kunt u inzicht geven in de plaatsen waar die schietkansels zich op dit moment bevinden en met welke reden ze geplaatst zijn nabij ecoducten?

3

Deelt u de mening dat schietkansels in de weg staan van een ongehinderde uitwisseling van in het wild levende dieren via ecoducten? Zo nee, waarom niet?

4

Bent u bereid een verbod op schietkansels in te stellen in een ruime zone rond ecoducten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bereid in elk geval in de terreinen van Staatsbosbeheer te verbieden dat er dieren in de nabijheid van ecoducten geschoten worden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 26 januari 2010)

1

Ja.

2, 3, 4 en 5

Nee, er is voorzover ik ben geïnformeerd geen sprake van het plaatsen of inrichten van wildkansels en hoogzitten in de directe nabijheid van ecoducten. Het beleid van Staatbosbeheer is juist het tegenovergestelde, namelijk: wildkansels behoren op gepaste afstand (tenminste 500 meter) van de ecoducten te worden geplaatst opdat de functie van het ecoduct, namelijk vrije passage van dieren, behouden blijft. Daarbij is er een rustzone van 10-20 ha rond een ecoduct.

Het Gelders Landschap heeft aangegeven dat er geen ecoducten zijn op hun terreinen. Provincie Gelderland heeft in haar faunabeheerplan opgenomen dat er geen afschot binnen een straal van minimaal 250 meter van het ecoduct mag plaatsvinden. Er is dus geen aanleiding voor een verbod.


XNoot
1

 GroeneRuimte http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=109101

Naar boven