Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1321

Vragen van het lid Heerts (PvdA) aan de minister van Justitie over het aantal kinderen waarvan de DNA in de DNA-bank zit. (Ingezonden 10 december 2009)

1

Kent u het bericht «Duizenden kinderen in DNA-databanken»?1

2

Kloppen de cijfers van het aantal kinderen in de DNA-databanken, te weten 12.000? Zo nee, wat zijn dan de juiste cijfers?

3

Is het waar dat kinderen ook voor delicten, zoals een vechtpartijtje of fikkie stoken, in de databanken worden opgenomen? Zo ja, is dit in lijn met het beleid ten aanzien van het opslaan van gegevens van verdachten? Wordt bij het louter opleggen van een taakstraf ook DNA afgenomen en opgeslagen in de DNA-databanken? Zo nee, wat zijn grofweg de strafrechtelijke achtergronden van de kinderen die in de DNA-databanken zitten?

4

Is het waar dat aan kinderen voor een zelfde delict vaker een ander soort straf wordt opgelegd dan aan volwassenen, bijvoorbeeld een taakstraf in plaats van een boete? Zo ja, heeft dit gevolgen voor het al dan niet afnemen van DNA-materiaal?

5

Worden de DNA-gegevens van de kinderen net zolang in de DNA-databanken bewaard als de DNA-gegevens van volwassenen? Zo nee, hoelang blijven die gegevens in de databanken?

6

Is ooit overwogen om de DNA-gegevens van kinderen als zij 18 jaar worden uit de DNA-databank te verwijderen dan wel op dat moment te overwegen of die gegevens nog in die databank moeten blijven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst?

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 21 januari 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1129

1

Ja.

2

Nee, een aantal van 4.808 minderjarigen is opgenomen in de DNA-databanken. De peildatum voor dit aantal is 23 september 2009.

3

Alleen de jeugdigen die door de rechter zijn veroordeeld voor ernstige delicten en jeugdige veelplegers komen in aanmerking in de regel voor opname in de DNA-databank.

Wanneer de taakstraf door de officier van justitie wordt opgelegd, volgt geen opname in de DNA-databank. Na een veroordeling door de rechter kan dat wel, maar de officier van justitie zal bij jeugdigen altijd een afweging maken of hij een bevel om DNA af te staan noodzakelijk acht, gezien de aard en ernst van het delict, recidive en omstandigheden van de jeugdige.

4

In het jeugdstrafrecht staat gedragsbeïnvloeding centraal. Daarom zal uit pedagogische overwegingen eerder een taakstraf gegeven worden dan een geldboete. Zoals in het antwoord op vraag 3 is uiteengezet, betekent dit niet automatisch een opname in de DNA-databank.

5

Ja, voor het bewaren van de DNA-profielen van minderjarige verdachten en veroordeelden gelden dezelfde termijnen als voor het bewaren van de DNA-profielen van meerderjarige verdachten en veroordeelden.

6

Bij het bepalen van de bewaartermijnen is destijds niet overwogen om de DNA-profielen van de minderjarige verdachten en veroordeelden te laten vernietigen op het moment dat zij achttien jaar worden. Voor minderjarigen geldt, evenals voor meerderjarigen, dat het van belang is dat door hen gepleegde misdrijven op efficiënte wijze kunnen worden opgehelderd en dat zij ervan worden weerhouden nieuwe strafbare feiten te plegen, ook na hun achttiende jaar. Het opnemen van hun DNA-profiel in de DNA-databank kan daarbij behulpzaam zijn. De kans op recidive neemt bovendien niet af door het enkele feit dat zij meerderjarig worden.


XNoot
1

 Nu.nl, 8 december 2009

Naar boven