Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1227

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de dood van een in beslag genomen kat. (Ingezonden 17 november 2009)

1

Kunt u bevestigen dat één van de in beslag genomen Asherakatten is overleden?1 Zo ja, wat is hiervan de oorzaak en onder welke omstandigheden is dit gebeurd?

2

Kunt u uiteenzetten in welke toestand de andere twee katten zich bevinden?

3

Kunt u toelichten of de verantwoordelijke in dit geval op de juiste wijze invulling heeft gegeven aan de op hem of haar rustende zorgplicht?

4

Deelt u de mening dat de duur van het strafrechtelijk onderzoek rond de import van deze katten onacceptabel lang is (geweest)? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo nee, kunt u dit toelichten?

5

Bent u bereid maatregelen te treffen om processen rondom in beslag genomen dieren aanzienlijk te bespoedigen, om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich ooit nog voordoet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de minister van Justitie (ontvangen 21 januari 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 876

1 t/m 5

Op 11 november 2009 is een van de Ashera katten overleden. Het Openbaar Ministerie heeft opdracht gegeven een sectie uit te voeren om de doodsoorzaak vast te stellen. Deze sectie heeft uitgewezen dat de kat kanker van de witte bloedcellen had. Het hart was naar achteren verplaatst als gevolg van een tumor, waarschijnlijk aan de lymfeklieren die zich daar bevinden. De eigenaar van de katten is van deze uitslag op de hoogte gebracht. De andere twee katten worden goed verzorgd en verkeren in goede conditie.


XNoot
1

 Blik op Nieuws, 14 november 2009: «Reuzenkat Shin-Chan op Schiphol gestorven» http://www.blikopnieuws.nl/bericht/105460/Reuzenkat__Shin-Chan_op_Schiphol_gestorven.html

Naar boven