Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

606

Vragen van het lid Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over Pretium Telecom. (Ingezonden 19 september 2008)

1

Bent u ervan op de hoogt dat het bedrijf de Pretium Telecom kosten bij de ontvanger van een voicemail in rekening brengt elke keer dat de voicemail «geactiveerd» wordt, en dat dit inhoudt dat indien de ontvanger de voicemail niet afluistert dat er alsnog vier eurocent in rekening wordt gebracht?1

2

Is het aannemelijk dat dit en soortgelijke onverwachte kosten tijdens het telefonisch afsluiten van dit contract bekend worden gemaakt aan de consument? Zo neen, is het dan wel wenselijk dat mensen op afstand een contract afsluiten zonder dat ze op de hoogte zijn van soortgelijke onverwachte kosten?

3

Bent u bekend met de Coulance Regeling Ouderen van het bedrijf Pretium Telecom, die in tegenstelling tot de zeven werkdagen die door de wet koop op afstand zijn bepaald, de ouderen van 72 jaar en ouder in de gelegenheid stelt om hun abonnement binnen drie maanden te annuleren?2

4

Deelt u de mening dat deze Coulance Regeling Ouderen een schuldbekentenis is over de verkooppraktijk van dit bedrijf? Zo neen, waarom niet?

5

Heeft u kennisgenomen van de uitzending «de leugen regeert» waaraan de directeur van Pretium Telecom deelnam?3

6

Is het waar dat de reden waarom het onderzoek van de Consumentenautoriteit zolang duurt is dat Pretium Telecom een ieder die negatief over dit bedrijf spreekt voor de rechter daagt?

7

Is het aanklaaggedrag van Pretium ook de reden dat het onderzoek van de Consumentenautoriteit nog steeds niet is afgerond?

8

Wanneer zal de Consumentenautoriteit het onderzoek naar Pretium afronden?

Nader antwoord

Nader antwoord van staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken). (Ontvangen 11 november 2008) Zie ook: Aanhangsel Handelingen nr. 267, vergaderjaar 2008-2009

Bijgaand zend ik u een nadere precisering van het antwoord op vraag één van het lid Vos (PvdA) over Pretium Telecom, nr. 2008Z02782/2080900400, ingezonden 19 september 2008. Deze vragen zijn beantwoord bij brief van 9 oktober jl. met als kenmerk EP/EMC/8146441.

Uit nader onderzoek is gebleken dat het antwoord op vraag één een nadere precisering behoeft. In het antwoord is uitgegaan van een afgerond starttarief van 4 eurocent met betrekking tot het nummer dat door Pretium Telecom wordt gebruikt voor haar voicemaildienst. Ter volledigheid merk ik op dat het hier een afgerond tarief betreft. Het exacte tarief dat door Pretium Telecom wordt gehanteerd voor haar voicemaildienst is een starttarief van 3,6 eurocent.

Voor de goede orde merk ik op dat dit tarief geen betrekking heeft op de situatie dat een derde contact maakt met de voicemail van de abonnee en al dan niet daarbij een bericht inspreekt. Pretium Telecom brengt slechts gesprekskosten in rekening wanneer de abonnee zelf naar zijn voicemail belt.


XNoot
1

 «Voicemail duur betaald», de Volkskrant, 17 september 2008.

XNoot
2

De Telegraaf, 6 september 2008.

XNoot
3

De leugen regeert, aflevering 12 september 2008, http://omroep.vara.nl/Afleveringen-detail.2366.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=7198&tx_ttnews[backPid]=961&cHash=ca6a90be62

Naar boven