Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-20093758

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3758

Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Justitie over de brandveiligheid van detentiecentrum Alphen. (Ingezonden 27 juli 2009)

1

Wat is uw reactie op het bericht dat de brandveiligheid van detentiecentrum Alphen niet in orde is?1

2

Is het waar dat uit rapporten van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer blijkt dat nog op 16 juni 2009 de brandveiligheid onvoldoende was? Zo ja, wat is met deze rapporten gebeurd? Zo nee, wat waren de bevindingen van de betreffende inspectierapporten?

3

Zijn er mensen geplaatst (geweest) in afdelingen waarvan de brandveiligheid onvoldoende was? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren en is daar inmiddels een einde aan gemaakt?

4

Was de gemeente Alphen aan de Rijn bekend met de gebreken inzake de brandveiligheid? Zo nee, waarom is de gemeente niet door het ministerie van VROM op de hoogte gesteld? Zo ja, waarom is dan toch een gebruiksvergunning afgegeven voor het komende jaar?

5

Was de directie van de gevangenis op de hoogte van de gebreken inzake de brandveiligheid? Zo ja, wanneer is het ministerie van Justitie hiervan in kennis gesteld? Zo nee, waarom niet?

6

Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat mensen geplaatst worden op afdelingen die niet brandveilig zijn?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Jager, Vietsch en Spies (allen CDA), ingezonden 24 juli 2009 vraagnummer 2009Z14286), en van het lid Neppérus (VVD), ingezonden 24 juli 2009 (vraagnummer 2009Z14293)

Antwoord

Antwoord van minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie), mede namens de staatssecretaris van Justitie (ontvangen 7 september 2009)

1

Er is geen sprake van een onveilige situatie m.b.t. de brandveiligheid in het detentiecentrum.

2

Op 16 juni 2009 is in de reguliere nazorgvergadering met daarin vertegenwoordigers van de directie van het detentiecentrum, het ministerie van Justitie, de Rijksgebouwendienst en de aannemer, afgesproken dat de door herstelwerkzaamheden ontstane schade aan brandwerende afdichtingen met spoed hersteld moest worden. Van de ca. 350 afdichtingen zijn er 7 vervangen en 35 gerepareerd.

3

Er is geen sprake (geweest) van een onveilige situatie m.b.t. de brandveiligheid in het detentiecentrum. Er zijn dus geen afdelingen die niet brandveilig zijn. Overigens zijn in het ontwerp en tijdens de bouw van het detentiecentrum aanvullende voorzieningen getroffen die verder gaan dan het vereiste wettelijke niveau, zoals handblusinstallaties in elke cel en deurdrangers op alle deuren.

4

Het detentiecentrum wordt namens de gemeente jaarlijks gecontroleerd door de Brandweer. Op 8 juli 2009 heeft de brandweer de jaarlijkse controle van de gebruiksvergunning uitgevoerd. Daarbij zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd. Het merendeel houdt verband met het niet kunnen overleggen van certificaten en overige administratieve zaken. Daarnaast is er geconstateerd dat bij de verbouwing vooral in het kantoorgedeelte een aantal doorvoeren/brandwerende scheidingen niet volgens de regels is uitgevoerd en dat er een aantal plafondplaten is verwijderd. Dit heeft, zoals ook de gemeente beaamt, nauwelijks effecten op de brandveiligheid. De geconstateerde tekortkomingen moeten op 14 september 2009 verholpen zijn. Daarna vindt een hercontrole plaats, wat standaardprocedure is. Deze handelswijze komt overeen met het gebruiksbesluit. De tekortkomingen zijn van dusdanige aard dat er geen sprake is van een onveilige situatie. Overigens zijn in het ontwerp en tijdens de bouw van het detentiecentrum aanvullende voorzieningen getroffen die verder gaan dan het vereiste wettelijke niveau, zoals handblusinstallaties op elke cel en deurdrangers op alle deuren.

5

Zowel de directie van het detentiecentrum, als vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie nemen deel aan de reguliere nazorgvergaderingen. In deze vergaderingen zijn zij op de hoogte gesteld van de reparaties aan de brandwerende afdichtingen.

6

Zie mijn antwoord op vraag 3.


XNoot
1

http://www.rtvwest.nl/nieuwsitem/32721