Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3690

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Justitie over het verzamelen van persoonsgegevens door de Scientology kerk. (Ingezonden 13 augustus 2009)

1

Bent u bekend met het artikel over het verzamelen van persoonsgegevens door de Scientology kerk?1

2

Acht u het eveneens onwenselijk en overduidelijk in strijd met de wet dat een organisatie als de Scientology kerk duizenden persoonlijke dossiers aanlegt met verregaande informatie, zonder dat betrokkenen recht op inzage of correctie hebben, geen verwijdering van hun gegevens kunnen eisen en dit alles slechts om het doel van de Scientology kerk te dienen, te weten het werven van zoveel mogelijk mensen?

3

Loopt er momenteel al onderzoek naar het onrechtmatig verzamelen van persoonsgegevens door de Scientology kerk? Zo ja, op welke aanwijzingen is dit onderzoek gestart en wanneer zijn de uitkomsten bekend?

4

Is het waar dat het College bescherming persoonsgegevens (CPB) is getipt dat de Scientology kerk onrechtmatig persoonsgegevens verzamelt, maar dat het tot dusver niet heeft opgetreden «omdat het College niet zelf onderzoek heeft gedaan»? Deelt u de mening dat dit geen argument is, nu het CPB op grond van artikel 60 Wet bescherming persoonsgegevens zowel ambtshalve als op verzoek van een belanghebbende onderzoek kan verrichten? Zo nee, waarom niet?

5

Kunt u nagaan waarom het CPB in dit geval niet zelf onderzoek verricht naar deze praktijken en zo nodig handhavend optreedt, zelfs niet na hierop uitdrukkelijk te zijn gewezen? Zo ja, wilt u de Kamer over de uitkomsten hiervan berichten? Zo nee, waarom niet?

6

Is het mogelijk dat het CPB vanwege een gebrek aan voldoende bevoegdheden, menskracht en financiële middelen deze zaak niet onmiddellijk onderzocht heeft? Zo ja, wat gaat u doen om deze lancune op korte termijn op te lossen? Zo nee, bent u bereid te onderzoeken wat de oorzaak is en met oplossingen te komen zodat deze problemen zich in de toekomst niet meer zullen voordoen?

7

Bent u bereid opdracht te geven tot onderzoek naar het verzamelen van persoonsgegevens van de Scientology kerk en aanverwante organisaties zoals de afkickkliniek Narconon te Zutphen? Kan dat zo spoedig mogelijk, om te voorkomen dat het archief met persoonlijke dossiers verhuist of onvindbaar wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 2 september 2009)

1

Ja.

2 en 3

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft mij desgevraagd medegedeeld dat er tot op heden geen onderzoek is gedaan naar het verzamelen van persoonsgegevens door de Scientology kerk. Of de Scientology kerk in strijd met de wet dossiers aanlegt met persoonsgegevens staat niet vast. Verder is het geven van een oordeel over de feitelijke gang van zaken primair voorbehouden aan het Cbp, dat met de handhaving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is belast.

Overigens heeft elke persoon op grond van de Wbp recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

4, 5 en 6

Het Cbp heeft mij desgevraagd hieromtrent het volgende meegedeeld. De Revu heeft een conceptversie van het aangehaalde artikel aan het Cbp voorgelegd. Het Cbp heeft geen inhoudelijke reactie gegeven op dit artikel, omdat het zelf tot op heden geen onderzoek heeft gedaan naar de handelwijze van de Scientology kerk. Het Cbp heeft zich daarmee niet uitgelaten over zijn bevoegdheid om alsnog onderzoek te doen en heeft evenmin uitgesloten dat alsnog onderzoek gedaan zal worden.

Het Cbp is een onafhankelijke toezichthouder is. Het College is op grond van artikel 60 Wbp bevoegd onderzoek te doen, maar is daartoe niet verplicht. Het Cbp maakt in dit kader bovendien eigen beleidskeuzes en stelt zelf prioriteiten. Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat sprake zou zijn van een gebrek aan bevoegdheden, menskracht of financiële middelen.

7

Aangezien het Cbp een onafhankelijke toezichthouder is, kan ik het College geen opdrachten geven. Deze onafhankelijke positie is vastgelegd in artikel 52, tweede lid, Wbp en volgt uit de Europese privacyrichtlijn en het Aanvullend Protocol bij het Dataprotectieverdrag.1


XNoot
1

 Revu, 12 augustus 2009.

XNoot
1

 Zie ook mijn brief van 4 maart 2008 over de gevolgen voor het Cbp van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, Kamerstukken II, 2007/2008, 25 268, nr. 62, blz. 2.

Naar boven