Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-20093668

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3668

Vragen van het lid Tony van Dijck (PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat met behoud van een WW-uitkering onbeperkt kan worden bijverdiend. (Ingezonden 7 augustus 2009)

1

Bent u bekend met het bericht «Onbeperkt bijverdienen met uitkering»?1

2

Is het bericht waar? Zo ja, waarom wordt er bij de UWV slechts gekeken naar het aantal uren dat wordt gewerkt en niet naar het geld dat wordt bijverdiend?

3

Deelt u de mening dat dit een onwenselijke situatie is en dat deze omissie snel moet worden gerepareerd?

4

Hoe gaat u ervoor zorgen dat met terugwerkende kracht bijverdiensten altijd volledig in mindering worden gebracht op de WW-uitkering?

Antwoord

Antwoord van minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 1 september 2009)

1

Ja.

2

Ja. Het recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) wordt gebaseerd op de omvang van de werkloosheid. Deze omvang wordt uitgedrukt in het aantal uren dat de werkloze minder werkt dan gemiddeld in de 26 weken voorafgaand aan de werkloosheid, het arbeidsurenverlies.

Een WW-gerechtigde die vóór zijn werkloosheid gemiddeld 40 uur per week werkte en die nieuw werk vindt voor 24 uur per week, houdt dus recht op een uitkering voor 16 uur werkloosheid. De hoogte van de verdiensten met dat nieuwe werk is daarbij niet van belang.

Deze systematiek stimuleert werklozen om te zoeken naar vervangend werk waarmee zij hun loonwaarde (of productiviteit) zo goed mogelijk benutten. Onbedoeld gebruik van de WW als loonsuppletie of loonkostensubsidie wordt hierdoor belemmerd. Arbeidsurenverlies is bovendien inzichtelijk en in het algemeen goed uitvoerbaar.

Voor WW-gerechtigden die als zelfstandige starten, en voor langdurig werklozen1 gelden bijzondere regelingen. Om het starten als zelfstandige te vergemakkelijken kan de WW-uitkering gedurende 26 weken worden benut als aanvulling op het ondernemersinkomen. De zelfstandige behoudt in die periode zijn WW-uitkering. De verdiensten uit de zelfstandige arbeid over deze periode worden voor 70% verrekend met de WW-uitkering. Deze regeling geldt vanaf 1 juli 2006.

Langdurig werklozen zijn veelal aangewezen op werk met een lager loon dan waarop hun WW-uitkering is gebaseerd. De langdurig werkloze die een nieuwe baan vindt waarin hij ten minste 12,5% minder loon verdient, behoudt zijn recht op een WW-uitkering. Ook hiervoor geldt dat 70% van het nieuwe loon wordt verrekend met de WW-uitkering. Deze regeling geldt vanaf 1 juli 2009.

3 en 4

De systematiek van het arbeidsurenverlies fungeert voor het overgrote deel van WW-gerechtigden goed. De meeste werknemers die vervangend werk vinden, verdienen daarmee ongeveer hetzelfde loon als zij voorheen verdienden. Dit is niet alleen goed voor het arbeidsaanbod, maar ook voor betrokkenen zelf. Bij de in het artikel beschreven casus, een voormalig topfunctionaris van een bank die met drie dagen werk € 5000 verdient, is de uitkomst wellicht minder gelukkig. Verrekening van de verdiensten zou in dit geval een andere uitkomst kennen, overigens afhankelijk van het tijdvak waaraan de verdiensten worden toegerekend. In het kader van de WW zijn dergelijke verdiensten echter uitzonderlijk.

Het is wenselijk om sociale verzekeringen zo uniform en inzichtelijk mogelijk vorm te geven, onder meer ter beperking van de uitvoeringskosten en van de administratieve lasten voor burgers en het bedrijfsleven. Het ligt voor de hand om die vormgeving te richten op de meest voorkomende situaties, en niet op een enkel uitzonderlijk geval. Om genoemde overwegingen acht ik het ook niet wenselijk om voor enkele gevallen een uitzonderingsbepaling te maken.


XNoot
1

 De Pers, 3 augustus 2009 http://www.depers.nl/economie/326961/Onbeperkt-bijverdienen.html

XNoot
1

 Personen die 52 weken of langer onafgebroken een WW-uitkering ontvangen.