Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-20093612

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3612

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Financiën over de groei van flitsleningen per sms en internet. (Ingezonden 13 juli 2009)

1

Wat is uw reactie op het bericht «Even € 500 lenen met een sms’je»?1

2

Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat het aantal aanbieders van minikrediet per sms blijkbaar in zeer korte tijd is gegroeid van één naar vier aanbieders in Nederland? Hoe verklaart u de groei van het aantal aanbieders van flitsleningen? Hoeveel flitsleningen per sms en/of internet zijn de afgelopen jaren verstrekt, aan hoeveel personen?

3

Herinnert u zich uw toezegging over het verkorten van de krediettermijn waarvoor de kredietregels van toepassing zijn van drie maanden tot één maand?2,3 Deelt u de mening dat voorgenoemde maatregel geen effect heeft op het terugdringen van de flitsleningen per sms? Zo ja, welke consequentie verbindt u hieraan? Zo neen, waarom niet?

4

Deelt u de mening dat de flitsleningen die aan Nederlandse particulieren worden aangeboden via internet of sms met zeer hoge behandelingskosten die neerkomen op een rentepercentage van 600% per jaar, onwenselijk zijn en moeten worden uitgebannen? Zo ja, bent u bereid deze flitsleningen via internet of sms onder wettelijk toezicht te brengen alsmede de wettelijk vastgestelde rentepercentages op hen van toepassing te laten zijn? Zo nee, vindt u flitsleningen per sms of internet waarbij absurd hoge rentepercentages worden gehanteerd, normaal en wenselijk?

Antwoord

Antwoord van minister Bos (Financiën) (ontvangen 27 augustus 2009) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 3402

1 en 2

Zoals eerder toegezegd1 heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau (research voor beleid) onderzoek gedaan naar de kostenstructuur van aanbieders van flitskredieten. Dit onderzoek is sinds kort gereed. Ik zal uw Kamer binnenkort het gehele onderzoek met een reactie doen toekomen. De eerste aanbieder van flitskrediet in Nederland is de in het bedoelde artikel in het Financieel Dagblad genoemde aanbieder. Deze aanbieder begeeft zich sinds het midden van het jaar 2007 op de Nederlandse markt. Tussen januari en augustus 2008 zijn daar nog vijf aanbieders bijgekomen.2 De bedrijven die zich op de Nederlandse markt begeven bevinden zich over het algemeen nog in de startfase van hun bedrijfsvoering. Uit de gegevens die de aanbieders aan het onderzoeksbureau hebben verstrekt, wordt afgeleid dat in Nederland in totaal naar schatting rond de 25.000 flitskredieten via internet of sms worden verstrekt. De gemiddelde leensom ligt rond de € 230.

3 en 4

Elke lening waarbij absurd hoge rentepercentages worden gehanteerd vind ik abnormaal en onwenselijk. De bedoeling van het eerder genoemde onderzoek was juist om uit te vinden of de door de aanbieders van flitskredieten gehanteerde rente/kostenpercentages in verhouding zijn. Met flitskredieten worden alle kredieten bedoeld die voor een korte periode (doorgaans minder dan een maand) worden aangegaan. Deze kredieten vallen op dit moment niet onder de Wet op het Consumentenkrediet (hierna: Wck) en het financieel toezicht van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Zoals in het bericht «Even € 500 lenen met een sms’je» is aangegeven wordt bij de implementatie van de richtlijn voor consumentenkrediet3 ook aandacht besteed aan flitskredieten. Het wetsvoorstel ter implementatie van deze richtlijn wordt dit najaar voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Per 11 juni 2010 moet dit wetsvoorstel in werking treden. Zonder op de ministerraads- en parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel vooruit te willen lopen, kan ik in deze beantwoording in ieder geval ingaan op de eisen die de richtlijn stelt. De richtlijn heeft onder andere als gevolg dat vanaf 11 juni 2010 ook leningen zoals flitskrediet onder het financieel toezicht van de Wft gaan vallen. Alle consumentenkredieten ongeacht looptijd vallen straks onder financieel toezicht. Dat betekent dat de regels voor kredietreclame, precontractuele informatieverstrekking, inhoud van de kredietovereenkomst en beoordeling van de kredietwaardigheid ook gaan gelden voor deze kredieten. Deze aanscherping van het toezicht zal met name door meer transparantie al een verbetering van de bescherming opleveren voor consumenten. Zo moet straks het jaarlijks kostenpercentage al worden vermeld in de precontractuele informatie die de consument geruime tijd vóór het aangaan van de overeenkomst moet ontvangen. De richtlijn regelt echter niets over de toepassing van bijvoorbeeld een maximumkredietvergoeding (van 12% plus de wettelijke rente van op dit moment 4%), dat blijft een nationale bevoegdheid. Zoals hierboven aangegeven zal ik u binnenkort het eerder genoemde onderzoek inclusief een reactie doen toekomen. In die reactie zal ik aangeven of de maximumkredietvergoeding ook wordt toegepast op flitskredieten.


XNoot
1

 «Even € 500 lenen met een sms’je» – Financieel Dagblad – 9 juli 2009.

XNoot
2

 Kamerstuk 24 515 nr. 119.

XNoot
3

 Aanhangsel Handelingen nrs. 31, 32 en 33, vergaderjaar 2007–2008.

XNoot
1

Kamerstukken II 2007/08, 24 515, nr. 140, blz. 10.

XNoot
2

Hoewel het onderzoeksbureau bij één van deze vijf aanbieders niet in staat was om de eigenaar/beheerder te bereiken of de activiteiten van het bedrijf vast te stellen.

XNoot
3

Richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66).