Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

334

Vragen van het lid Çörüz (CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie over Hezbollah en de EU-lijst van terroristische organisaties. (Ingezonden 18 september 2008)

1

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat Hezbollah niet op de EU-lijst van terroristische organisaties staat? Klopt dit bericht?1

2

Hoe verklaart u dat de Hezbollah wel op Nederlandse en Engelse lijst van terroristische organisaties voorkomt en niet op de Europese lijst? Deelt u de mening dat dit een onwenselijke situatie is, gezien de gezamenlijke strijd tegen het terrorisme?

3

Welke stappen gaat u ondernemen, opdat de Hezbollah alsnog op de EU-lijst van terroristische organisaties komt te staan?

4

Kunt u aangeven welke organisaties er op dit moment op de EU-lijst van terroristische organisaties staan?

Antwoord

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister van Justitie. (Ontvangen 16 oktober 2008)

1

Ja, ik heb kennisgenomen van het bericht. Het bericht is slechts ten dele correct. Nederland beschouwt Hezbollah als een terroristische organisatie, maar er is geen Nederlandse lijst van terroristische organisaties waarop Hezbollah is geplaatst, zoals het persbericht stelt.

2

Zoals vermeld in het jaarverslag van de AIVD over 2004 bleek uit onderzoek dat de uitvoerende tak van Hezbollah, Hezbollah External Security Organisation, zich direct en indirect schuldig maakt aan terroristische daden. De AIVD concludeerde tevens dat er aanwijzingen zijn dat de militaire, de uitvoerende en de politieke tak van Hezbollah worden aangestuurd door één overkoepelende raad. Op basis hiervan heeft Nederland haar positie ten aanzien van Hezbollah gewijzigd. Nederland maakt niet langer onderscheid tussen de verschillende takken van de organisatie.1

De Nederlandse positie is met nadruk en klem aan de orde gebracht in EU-kader. Europese consensus om Hezbollah op de Europese bevriezingslijst te plaatsen is echter niet bereikt.

Hezbollah staat wel op de Britse lijst van terroristische organisaties, maar ook de Britse visie op de organisatie wijkt van de Nederlandse af; Groot-Brittannië heeft de uitvoerende alsmede de militaire arm van Hezbollah op haar nationale lijst geplaatst, maar de politieke tak niet.

3

Recentelijk is de «nationale dialoog» gestart tussen Libanese politieke partijen, waaronder Hezbollah. Deze dialoog, overeengekomen in het Doha-vredesakkoord, zal moeten leiden tot een nationale defensiestrategie die aandacht schenkt aan de in Libanon actieve gewapende groeperingen. Het is mijn overtuiging dat via deze nationale dialoog een oplossing moet worden gezocht voor het bestaan van de gewapende tak van Hezbollah en andere gewapende groeperingen. In het licht van deze ontwikkelingen lijkt een Europese consensus over het op de EU-lijst plaatsen van Hezbollah onwaarschijnlijk.

4

Ja. De EU-lijst is voor iedereen toegankelijk via internet2 en wordt tevens, na elke periodieke toetsing van de lijst, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De meest recente publicatie van de lijst is als bijlage bij deze brief gevoegd3.


XNoot
1

http://www.epp-ed.eu/Press/showpr.asp?PRControlDocTypeID=1&PRControlID=7777&PRContentID=13548&PRContentLG=en

XNoot
1

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2005, p. 49–50.

XNoot
2

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm

XNoot
3

 Ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven