Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-20093305

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3305

Vragen van het lid Zijlstra (VVD) aan de ministers van Economische Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de Chalk River Nuclear Reactor is gesloten. (Ingezonden 17 juni 2009)

1

Hebt u kennisgenomen van het bericht op de website van het ministerie van Economische Zaken van 23 mei 2009 over de sluiting van de Chalk River Nuclear Reactor in Canada?1

2

Deelt u de mening dat de productie van medische isotopen, in het belang van onderzoek en medische noodzakelijkheid, overgenomen moet worden om de mondiale vraag te kunnen opvangen?

3

Deelt u de mening dat de onzekerheden rond de levering van medische isotopen steeds groter worden, omdat de leverende reactoren zoals Chalk River en Petten richting of zelfs op het einde van hun levenscyclus zitten? Zo niet, waarom niet?

4

Deelt u de mening dat de nucleaire onderzoeksreactor in Petten naast een belangrijke rol op medisch gebied, tevens een belangrijke rol speelt op het gebied van energieonderzoek? Zo niet, waarom niet?

5

Welke maatregelen wilt u nemen om de continuïteit van het medische en het energieonderzoek dat plaatsvindt in de nucleaire onderzoeksreactor in Petten te borgen? Is nieuwbouw van een nucleaire onderzoeksreactor onderdeel van die maatregelen? Zo niet, hoe wilt u de continuïteit van de activiteiten dan wel borgen?

6

Bent u bereid de benodigde investeringen in de nieuwbouw van een nucleaire onderzoeksreactor vrij te maken en dit proces waar mogelijk te versnellen? Zo niet, waarom niet? Wat is daarbij uw doel wat betreft het tijdstip van oplevering van een nieuwe nucleaire onderzoeksreactor?

Antwoord

Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken), mede namens de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 23 juli 2009) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 3195

1

Ja.

2

De productie van medische radio-isotopen vindt vooral plaats in onderzoekreactoren. Het mondiale aantal productiefaciliteiten is zeer beperkt. Daarom verlenen de exploitanten elkaar bij uitval van productie wederzijdse bijstand, teneinde de maatschappelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Op grond hiervan heeft de Hoge Flux Reactor in Petten zijn productie vanwege de onvoorziene stillegging van de reactor in Chalk River – zoveel als mogelijk is – vergroot tot naar schatting 50% van de huidige wereldvraag. Daarnaast heeft het Nucleaire Energie Agentschap (NEA) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) afgelopen april het besluit genomen om een Task Force op te richten, waarin vertegenwoordigers van de producenten van medische radio-isotopen en van nationale overheden zitting hebben, teneinde de productie – met name in tijden van schaarste – beter te kunnen plannen. Met deze maatregelen is al het mogelijke gedaan om de productie van de stilgelegde onderzoekreactor in Chalk River zo goed mogelijk op te vangen.

3 t/m 6

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben in reactie op eerdere kamervragen (Tweede Kamer 2008–2009, 25422, nr 68), als ook tijdens Algemeen Overleg in december 2008 (Tweede Kamer 2008–2009, 28325, nr 96) en op 23 juni jongstleden toegezegd om de Kamer een beleidsnotitie toe te sturen met een visie over de toekomst van de onderzoekreactoren. Deze toezegging is ingegeven door de bezorgdheid over de afnemende betrouwbaarheid van deze verouderende productiefaciliteiten van medische radio-isotopen. Deze notitie is thans in voorbereiding en zal kort na de zomer aan u worden toegestuurd. Omdat deze notitie de antwoorden op de gestelde vragen 3 tot en met 6 zal bevatten, laat ik beantwoording in deze brief achterwege.


XNoot
1

 Twanetwerk.nl, 23 mei 2009: «Medische isotopen – Chalk River Reactor» http://www.twanetwerk.nl/default.ashx?DocumentID=12431&print=1