Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-20093222

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3222

Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over het commissariaat van Prins Willem-Alexander bij de Nederlandsche Bank. (Ingezonden 3 juli 2009)

1

Hoe beoordeelt u de verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst dat de Raad van Commissarissen van de DNB slechts toeziet op «het beheer binnen de DNB»?

2

Kunt u aangeven hoe deze verklaring zich verhoudt tot de eisen die in de Profielschets Raad van Commissarissen staan, zoals «elk lid van de Raad dient in staat te zijn de hoofdlijnen van het beleid van DNB met het oog op haar taken en verantwoordelijkheden te kunnen beoordelen»?1en2

Antwoord

Antwoord van minister Bos (Financiën), mede namens de minister-president, minister van Algemene Zaken (ontvangen 10 juli 2009)

1

De raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft als toezichthoudend orgaan inderdaad tot taak toe te zien op het beheer van de bank. Ook ziet de raad van commissarissen ingevolge haar taak toe op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat hij de directie met raad terzijde. In dit verband stelt de raad van commissarissen onder meer de jaarrekening vast en behoeven bepaalde bestuursbesluiten goedkeuring van de raad. De raad van commissarissen heeft derhalve een belangrijke taak.

2

De profielschets van de raad van commissarissen van DNB is een nadere invulling van en in lijn met de taakomschrijving van de raad van commissarissen uit de Bankwet 1998 en de statuten van DNB. Ik verwijs voor een nadere omschrijving hiervan en voor het overige naar het antwoord op vraag 1.


XNoot
1

 Website DNB, 2 oktober 2007: Profielschets Raad van Commissarissen http://www.dnb.nl/binaries/profielschetsrvc_tcm46-173005.pdf

XNoot
2

 Zie ook brief d.d. 2 juli 2009 van de vaste commissie voor Financiën aan de minister van Financiën en de minister-president, minister van Algemene Zaken (2009Z13145).