Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3

Vragen van de leden Van Bommel en Van Velzen ( beiden SP) aan minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister-president, minister van Algemene Zaken over beoordeling in de Nuclear Suppliers Group van nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en India. (Ingezonden 8 september 2008)

1

Is het waar dat de Amerikaanse president contact met de minister-president heeft opgenomen over de overeenkomst tussen de VS en India die thans ter beoordeling voorligt in de Nuclear Suppliers Group? Zo ja, wat was zijn verzoek of voorstel? Wat was de reactie van de Nederlandse regering? Hebt u de Amerikaanse regering duidelijk gemaakt dat de voorliggende overeenkomst niet door Nederland zal worden gesteund?1

2

Acht u het noodzakelijk dat India zich verplicht om een niet-kernwapenstaat te worden?2 Zo ja, op welke wijze zult u garanderen dat dit zal gebeuren? Indien neen, waarom niet?

3

Beschikt u over de tekst van de uitzonderingsbepaling voor India, zoals die zal worden voorgelegd aan de Nuclear Suppliers Group op 4–5 september?3 Bent u bereid om deze aan de Kamer te sturen, indien mogelijk vóór de vergadering van de NSG? Indien neen, waarom niet?

4

Wat is de inzet van Nederland in de EU aangaande de tekst van deze bepaling? Wordt door de EU een gemeenschappelijk standpunt ingenomen? Zo ja, welk?

5

Deelt u de mening dat het creëren van een uitzonderingspositie voor India, zoals volgens internationale deskundigen beoogd wordt4, de doelstelling van de NSG ondermijnt om alleen nucleaire technologie ter beschikking te stellen voor staten die voldoen aan nucleaire non-proliferatie eisen? Zo ja, bent u bereid om een dergelijke bepaling te blokkeren? Indien neen, waarom niet?

van De vragen zijn beantwoord bij brief d.d. 9 september 2008 van de minister van Buitenlandse Zaken, Kamerstuk 31 200 V, nr. 157. (Ontvangen 18 september 2008)


XNoot
1

 «US battles to save India nuclear accord», 3 september 2008, Financial Times.

XNoot
2

Aanhangsel Handelingen nr. 3346, vergaderjaar 2007–2008, antwoord op vraag 1.

XNoot
3

«India, U.S. agree on amended NSG draft waiver». The Hindu, 31 augustus 2008 http://www.hindu.com/2008/08/31/stories/2008083150030100.htm

XNoot
4

 «Recent gains spur some to hope India deal will be approved this year» by Daniel Horner en «NSG states seek many changes to US draft resolution exempting India» by Mark Hibbs (beiden Nucleonics, week 28, augustus 2008).

Naar boven