Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2807

Vragen van het lid Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de nieuwe boete die de Consumentenautoriteit oplegt aan telecombedrijf Pretium. (Ingezonden 15 mei 2009)

1

Bent u op de hoogte van het artikel «Pretium weer op de vingers getikt»1 waarin wordt beweerd dat telecombedrijf Pretium opnieuw beboet is voor het niet volgens de regels benaderen van potentiële klanten?1

2

Is het waar dat, na een eerdere boete van 87.000 euro op 7 april van dit jaar, de Consumentenautoriteit Pretium ditmaal een boete oplegt van 35.000 euro voor het begaan van hetzelfde vergrijp, namelijk het niet volgens de regels benaderen van potentiële klanten?

3

Kunt u aangeven waarom er ditmaal gekozen is voor een lagere boete, terwijl Pretium voor de zoveelste keer in de fout gaat?

4

Kunt u aangeven of de eerdere opgelegde dwangsommen aan Pretium voldaan zijn? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u van mening dat als een bedrijf voor de tweede of derde keer dezelfde fout begaat en daarvoor beboet wordt, deze boete even hoog of wellicht hoger zou moeten zijn dan eerdere boetes? Zo nee, waarom niet?

6

Hoe wordt in de toekomst voorkomen dat telecombedrijf Pretium weer in herhaling valt met het overtreden van de regels voor telefonische klantenwerving?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) (ontvangen 2 juni 2009)

1

Ja.

2 t/m 5

De berichtgeving in het artikel waarnaar wordt verwezen, is niet correct. De Consumentenautoriteit heeft niet opnieuw een boete opgelegd aan Pretium.

Zoals de Consumentenautoriteit ook kenbaar heeft gemaakt in haar persbericht d.d. 12 mei 2009, heeft zij na controle vastgesteld dat Pretium doorgaat met het op onjuiste wijze werven van klanten voor vastnettelefoonabonnementen. De Consumentenautoriteit heeft bij besluit van 4 december 2008 Pretium al hiervoor beboet, en daarbij tevens een drietal lasten onder dwangsom opgelegd die ervoor moesten zorgen dat Pretium de gedragingen niet zou voortzetten.

Recentelijk heeft de Consumentenautoriteit gecontroleerd of Pretium Telecom de door haar opgelegde dwangsommen naleeft. Hierbij heeft de Consumentenautoriteit van callcenters die in opdracht van Pretium werken, opgenomen gesprekken gevorderd. Na onderzoek van deze gesprekken heeft de toezichthouder een veelvuldig voorkomende overtreding geconstateerd van de last onder dwangsom dat het bedrijf aan het begin van het telefoongesprek duidelijkheid moet verschaffen over zijn identiteit en het commerciële doel van het gesprek.

Nu Pretium volgens de Consumentenautoriteit op dit punt de opgelegde last niet nakomt, is zij ertoe overgegaan de opgelegde dwangsom te verbeuren. Ten aanzien van deze overtreding was een dwangsom opgelegd van € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt. De Consumentenautoriteit heeft geconstateerd dat Pretium de afgelopen tijd, in ieder geval gedurende 35 dagen, in overtreding was van deze last. Derhalve bedraagt de verbeurde dwangsom in totaal € 35.000. Pretium Telecom betwist de zienswijze van de Consumentenautoriteit en meent dat zij naar beste inzicht en kunnen aan de opgelegde lasten voldoet.

6

De Consumentenautoriteit bekijkt nauwlettend of Pretium de opgelegde lasten nakomt. Zoals in antwoorden op bovenstaande vragen is aangegeven, constateerde de Consumentenautoriteit na een eerste controle dat Pretium de opgelegde lasten niet (volledig) nakomt, hetgeen heeft geleid tot verbeuring van een dwangsom. Indien dit niet leidt tot gedragsverandering, zullen verdere dwangsommen kunnen worden verbeurd.


XNoot
1

 de Volkskrant, 13 mei 2009.

Naar boven