Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2625

Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over werkgevers die moeilijk doen als hun werknemer ivf-behandelingen moeten ondergaan. (Ingezonden 20 maart 2009)

1

Hebt u kennisgenomen van het artikel «IVF is normaal, behalve voor de baas»?1

2

Is het waar dat er niets geregeld is voor vrouwen die een ivf-behandeling ondergaan en dat werkgevers dus zelfs het opnemen van vakantiedagen kunnen weigeren? Zo ja, wat vindt u van die situatie?

3

Deelt u de mening dat ongewenste kinderloosheid niet een eigen keus is? Zo ja, bent u het met mij eens, dat het te gemakkelijk is om te zeggen dat een ivf-behandeling dat wel is?

4

Bent u bereid te onderzoeken hoe dit probleem opgelost kan worden binnen bestaande regelingen, zoals de Ziektewet of het calamiteitenverlof? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bereid te kijken of en zo ja hoe hier in andere landen mee om wordt gegaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Antwoord van minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 13 mei 2009)

1

Ja.

2

De Wet arbeid en zorg voorziet in een recht op verlof voor de werknemer die vanwege zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals medische behandelingen, de arbeid niet kan verrichten. De werknemer heeft daarbij recht op doorbetaling van het loon, voor zover bij de afzonderlijke verlofopnamen gaat om een korte, naar billijkheid te berekenen duur. Bij medische behandelingen is daarvan over het algemeen sprake. Het wettelijk verlofrecht kent geen beperking van het aantal verlofopnamen binnen een zekere periode. Het uiteindelijke oordeel over de vraag of het volgen van een IVF-behandeling valt onder de verlofmogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt, is aan de rechter.

Bij CAO of een – in overeenstemming met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging vastgestelde – bedrijfsregeling kunnen beperkende voorwaarden worden gesteld aan het verlof dat met behoud van loon kan worden opgenomen. Het recht op verlof als zodanig blijft daarbij echter onaangetast.

3

Voor het behandelen van het probleem van ongewenste kinderloosheid zijn er verschillende mogelijkheden en methodieken, waarvan IVF er een is. De keuze die men daarbij maakt blijft een heel persoonlijke.

4

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 voorziet de Wet arbeid en zorg reeds in een regeling voor verlof in verband met medische behandelingen, waaronder vruchtbaarheidsbehandelingen.

5

Een dergelijke studie zou slechts zinvol zijn tegen de achtergrond van de opvatting dat de bestaande Nederlandse wetgeving ontoereikend is.


XNoot
1

 de Volkskrant, 17 maart 2009.

Naar boven