Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-20092505

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2505

Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de minister van Justitie over het bericht dat een Haagse politierechter vijf zeer vertrouwelijke dossiers verloor doordat deze van haar fiets zijn gevallen. (Ingezonden 1 april 2009)

1

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat een Haagse politierechter vijf zeer vertrouwelijke dossiers verloor doordat deze van haar fiets zijn gevallen?1

2

Zijn de feiten in dit bericht waar? Zo ja, is er een richtlijn betreffende het thuiswerken of het vervoeren van vertrouwelijke stukken door leden van de rechterlijke macht en hun medewerkers en indien dit zo is, hoe luidt deze?

3

Indien deze richtlijn inderdaad bestaat, bent u van mening dat deze, gelet op de onderhavige kwestie en op eerdere gevallen waarbij vertrouwelijke informatie van de rechterlijke macht op straat kwam te liggen, nog steeds voldoet dan wel aangepast zou moeten worden?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris Albayrak (Justitie) (ontvangen 28 april 2009) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 2355

1

Ja.

2

De feiten in dit bericht zijn waar. Ter vermijding van misverstanden merk ik volledigheidshalve op dat het hier 5 dossiers van politierechterzaken betrof, die de volgende dag ter openbare zitting dienden te worden behandeld. Buiten de openbare terechtzitting wordt de inhoud van dergelijke dossiers vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De in de vraagstelling gebruikte kwalificatie «zeer vertrouwelijk» zou overigens ten onrechte de indruk kunnen wekken dat het hier om bijzonder gevoelige dossiers in bijzondere zaken ging, dan wel om informatie die niet in het openbaar zou worden besproken. Dat is niet het geval. Dit laat onverlet dat het voorval door mij wordt betreurd.

Er bestaat een landelijke richtlijn die per gerecht is uitgewerkt in het zogenaamde lokale beveiligingsplan. Dit houdt in dat per gerecht, afhankelijk van het lokale beleid, voor thuiswerkende rechters en voor de wijze waarop met vertrouwelijke stukken door leden van de rechterlijke macht dient te worden omgegaan, gedragsregels zijn opgesteld. Het «Beleid beveiligd thuiswerken» van de Rechtbank Den Haag houdt ten aanzien van het vervoer van stukken in dat deze als handbagage en met de grootst mogelijke zorg dienen te worden vervoerd.

3

De huidige richtlijn van de Rechtbank Den Haag is toereikend. Het werk in een rechterlijke organisatie vergt dat soms stukken mee naar huis moeten worden genomen. De daaraan inherente risico’s dienen zo veel mogelijk te worden beperkt, maar kunnen nooit geheel worden uitgesloten.


XNoot
1

 De Telegraaf en www.nu.nl, 31 maart 2009.