Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2217

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het afschieten van herten op Terschelling. (Ingezonden 17 maart 2009)

1

Kent u het bericht «Twee overgebleven edelherten hebben alle vrijheid»?1 2

2

Is het waar dat de overgebleven edelherten zes maanden niet bejaagd zullen worden?

3

Kunt u uiteenzetten waarom u het ethisch verantwoord acht een drachtige hinde nog medio maart te laten schieten?

4

Bent u bereid in de komende zes maanden wetenschappelijk advies in te winnen naar de consequenties van edelherten op Terschelling op langere termijn, en bent u bereid de visie van prof. H. Olff daarin te betrekken dat edelherten in de duinen van de Waddeneilanden juist een verrijking kunnen betekenen voor de flora en fauna aldaar? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 3 april 2009)

1

Ja.

2 en 3

De handhavingsactie is enkele maanden opgeschort vanwege het broedseizoen en de drachtigheid van de hindes. Tot medio maart vond ik afschot verantwoord.

4

Nee, de edelherten horen niet in het ecosysteem van Terschelling. Zie verder mijn brieven van 4 en 9 februari 2009 (Kamerstuk 2008–2009, 29 446, nr. 62 en 29 446, nr. 64).


XNoot
1

 Leeuwarder Courant, 15 maart 2009.

XNoot
1

 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 1898 en nr. 1638.

Naar boven