Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200919

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

19

Vragen van de leden Spekman en Depla (beiden PvdA) aan de minister van Financiën over de problemen van mensen die in een Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen traject worden geconfronteerd met een verrekening van te veel ontvangen toeslagen. (Ingezonden 28 juli 2008)

1

Is het waar dat bij personen ten aanzien van wie de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is uitgesproken, toeslagschulden die dateren van voor de uitspraak WSNP niet verrekend mogen worden met nog lopende voorschotten van toeslagen 2008 maar bij de bewindvoerder ter verificatie ingediend moeten worden?

2

Bent u op de hoogte van signalen van Sociaal Raadslieden dat in verschillende gevallen toeslagschulden van voor de datum van de uitspraak WSNP van mensen in een WSNP traject toch verrekend worden met de lopende toeslagen?

3

Deelt u de mening dat een dergelijke verrekening met nog te ontvangen toeslagen in strijd is met de regelgeving (o.a. Leidraad Invordering artikel 79.3) en onwenselijk is omdat het de schuldsanering frustreert?

4

Is de Belastingendienst/Toeslagen bekend met lopende en nieuwe schuldsaneringtrajecten van toeslagontvangers? Zo ja, hoe verklaart u dat de toeslagschulden alsnog verrekend worden met de te ontvangen toeslagregelingen? Zo nee, op welke wijze moeten personen in een schuldsaneringtraject er voor zorg dragen dat een toeslagschuld niet verrekend wordt met de te ontvangen toeslagen?

5

Kunt u aangeven bij hoeveel huishoudens in een wettelijk schuldsaneringtraject de toeslagschuld verrekend wordt met lopende voorschotten toeslagen? Bent u bereid deze verrekeningen bij mensen in een WSNP traject op korte termijn ongedaan te maken?

6

Welke acties onderneemt u om te voorkomen dat toeslagschulden bij mensen in een WSNP traject verrekend worden met lopende toeslagen?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris De Jager (Financiën), zie ook Aanhangsel Handelingen nr. 3347, vergaderjaar 2007–2008. (Ontvangen 17 september 2008)

1 t/m 3

Ja.

4 t/m 6

In zijn brief van 26 juni 2008 aan uw Kamer (Kamerstukken II, vergaderjaar 2007/08, 31 066, nr. 54) heeft de staatssecretaris van Financiën de uitkomsten van het overleg met de Nederlandse vereniging voor Volkskrediet weergegeven.

Uit het gesprek is onder andere naar voren gekomen dat er in een vijftal situaties onjuistheden zijn geconstateerd met betrekking tot de uitvoering van het invorderingsbeleid door de Belastingdienst. Dit is er een van.

In totaal gaat het om ongeveer 2.400 huishoudens. In al deze gevallen zal de verrekening ongedaan gemaakt worden. Het proces van verrekening zal aangepast worden om zo veel als mogelijk te voorkomen dat dit weer gebeurt. Omdat dit echter een handmatig proces is, kan het incidenteel voorkomen dat er toch in een maand een verrekening plaatsvindt. Mocht dat gebeuren dan wordt deze verrekening binnen een maand hersteld. Betrokkene hoeft daarvoor niets te doen.