Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

185

Vragen van de leden Teeven (VVD) en De Wit (SP) aan de minister van Justitie over het vervangen van een rechter in de rechtszaak van Srebrenica-slachtoffers tegen de Staat der Nederlanden. (Ingezonden 16 september 2008)

1

Wanneer kan de beantwoording van de Kamervragen d.d. 11 augustus 2008 over het vervangen van een rechter in de rechtszaak van Srebrenica-slachtoffers tegen de Staat der Nederlanden?1

2

Hebt u kennisgenomen van het artikel onder de kop «Tot op het bot verraden?2

3

Is er vanuit het ministerie van Justitie op enigerlei wijze getracht invloed uit te oefenen op de rechtsgang in deze zaak? Is er van de zijde van het ministerie contact geweest met leden van het bestuur van de Rechtbank Den Haag over het verloop van deze zaak?

4

Hebt u binnenkort nog overleg met het bestuur van de Rechtbank Den Haag over de schijn van vooringenomenheid ten gunste van de Staat die is gewekt door de handelswijze van het bestuur?

5

Acht u de handelswijze van het bestuur van de rechtbank met betrekking tot het vervangen van rechters schadelijk voor het aanzien van de rechtspraak in Nederland?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Teeven (VVD) en De Wit (SP), ingezonden 13 augustus 2008 (2007Z05178/2070827340).

Mededeling

Mededeling van minister Hirsch Ballin (Justitie). (Ontvangen 2 oktober 2008)

Hierbij deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Teeven (VVD) en De Wit (SP) van uw Kamer over het vervangen van een rechter in de rechtszaak van Srebrenica-slachtoffers tegen de Staat der Nederlanden (ingezonden 16 september 2008) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.


XNoot
1

 Vraagnummer 2007Z05178/2070827340, vergaderjaar 2007–2008.

XNoot
2

de Volkskrant, 11 september 2008.

Naar boven