Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

156

Vragen van de leden Bosma en Fritsma (beiden PVV) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Wonen, Wijken en Integratie over het artikel «ROC mag opnieuw feestdagen voor moslims invoeren». (Ingezonden 9 september 2008)

1

Bent u bekend met het artikel «ROC mag opnieuw feestdagen voor moslims invoeren»?1

2

Bent u bereid om de Leerplichtwet van 1969 zo aan te passen dat er alleen vrij wordt gegeven op de nationale feestdagen, te weten: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, Pinksteren en Kerstmis? Zo neen, waarom niet?

3

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat veel scholen capituleren onder de druk van islamitische leerlingen die vrij eisen of gewoon niet komen opdagen op school bij islamitische feestdagen en dat op steeds meer zwarte scholen Nederlandse feesten zoals Sinterklaas en Kerstmis niet meer gevierd worden? Zo ja, wat bent u voornemens hiertegen te doen?

4

Indien u het inroosteren van vrije dagen voor islamitische feestdagen toelaat, vindt u dan dat de joods-christelijke en humanistische cultuur niet langer onze dominante beschaving dient te zijn?

Antwoord

Antwoord van minister Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), mede namens de minister voor Wonen, Wijken en Integratie. (Ontvangen 30 september 2008)

1

Ja.

2

Nee. In de Leerplichtwet 1969 wordt niets geregeld over de dagen waarop door scholen collectief vrij mag worden gegeven. Die wet legt iets anders vast, namelijk op welke gronden (individuele) leerlingen een beroep op vrijstelling van de leerplicht kunnen doen. De inroostering van collectieve vrije dagen behoort tot de autonome verantwoordelijkheid van een roc. Deze vrijheid wordt uitsluitend beperkt door het gegeven dat voldaan moet worden aan de normen voor onderwijstijd. Ik verwijs ook naar de antwoorden die zijn gegeven op eerdere vragen over het vrijgeven op islamitische feestdagen1.

3

Er zijn mij geen signalen bekend dat scholen «capituleren» onder de druk van islamitische leerlingen. Ik acht een roc zeer wel in staat om hierin een eigen afweging te maken. Ik ben niet voornemens op dit punt actie te ondernemen.

4

Zie het antwoord op vraag 2.


XNoot
1

 «ROC mag opnieuw feestdagen voor moslims invoeren», De Gelderlander, 31 augustus 2008 http://www.gelderlander.nl/voorpagina/maasland/3637883/ROC-mag-opnieuw-feestdagen-voor-moslims-invoeren.ece

XNoot
1

 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2007–2008, nr. 65.

Naar boven