Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-20091005

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1005

Vragen van het lid Vragen van het Kamerlid Aptroot (VVD) aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Justitie over valse facturen. (Ingezonden 11 december 2008)

1

Heeft u kennisgenomen van de vragen die ik u stelde over de facturen/giro acceptkaarten die de indruk wekken dat het om de Kamer van Koophandel gaat, maar die van een oplichtersbende zijn? Bent u ervan op de hoogte dat naar het schijnt er al honderdduizenden facturen zijn verstuurd en de komende dagen meer dan een half miljoen «vervalste» facturen met acceptgirokaart zullen worden verstuurd en dat alle Nederlandse bedrijven aan de beurt komen? Kunt u, gezien de qua omvang ongekende oplichting, de vragen van gisteren en deze aanvullende vragen per omgaande beantwoorden?

2

Bent u bereid om samen op te trekken met de Kamer van Koophandel Nederland, die ook gedupeerd wordt door deze praktijken en actief probeert de schade te beperken, deze oplichting te stoppen en ondernemingen te waarschuwen?

3

Bent u bereid direct op te treden tegen de organisatie «Kantoor voor Klanten» en de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn?

4

Bent u bereid ook op te treden tegen de drukker en de verzender/direct mail organisatie en de daarbij verantwoordelijke mensen die aan deze oplichting meewerken?

5

Zo ja, welke acties onderneemt u en op welke termijn, zodat de kans dat ondernemers worden opgelicht zoveel mogelijk wordt beperkt?

6

Zo neen, hoe is het mogelijk dat oplichters gewoon hun gang kunnen gaan?

7

Kunt u de Kamer in januari 2009 informeren over hoe het mogelijk is dat een oplichtersorganisatie de bedrijfsgegevens van alle Nederlandse bedrijven in bezit heeft?

8

Kunt u daarbij aangeven wat het huidige niveau van bescherming van bedrijfsgegevens is, of die wel voldoende is gezien het gebeurde en of aanvullende maatregelen mogelijk en nodig zijn?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Aptroot (VVD), ingezonden 11 december 2008, (vraagnummer 2008Z09069/2080907510) en van de leden Smeets en Heerts (beiden PvdA), ingezonden 11 december 2008 (vraagnummer 2008Z09071/2080907520).

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken), mede namens de minister van Justitie (ontvangen 17 december 2008)

1

Ja. Het antwoord op deze vragen is reeds verstuurd.

2

Ja. Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 3 van de vorige set vragen van het lid Aptroot over dit onderwerp.

3

Naar aanleiding van de aangiftes zal door het OM worden bezien in hoeverre er voldoende aanwijzingen zijn voor strafbare feiten en voor het opstarten van een strafrechtelijk onderzoek.

4

De opdrachtgever heeft het betreffende verzendhuis te kennen gegeven de opdracht in te trekken, waarna de verzending (voor zover nog mogelijk) is teruggehaald. Een ander verzendhuis heeft naar aanleiding van de berichtgeving in de media zelf actie ondernomen en aangifte gedaan tegen «Kantoor voor Klanten».

Momenteel wordt beoordeeld of een strafrechtelijk onderzoek tot de mogelijkheden behoort. Indien daartoe aanleiding is, zal binnen dat onderzoek worden gekeken naar de strafbaarheid van het handelen van de betrokken personen.

5

Ja. Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 3 van de vorige set vragen (nr. 2008Z09069/2080907510) van het lid Aptroot over dit onderwerp.

6

Nee, het is niet zo dat oplichters gewoon hun gang kunnen gaan. Zie de antwoorden op de overige vragen.

7 en 8

De in het handelsregister opgenomen bedrijfsgegevens zijn in beginsel openbare gegevens. Door dit openbare karakter zijn ondernemingsgegevens in de markt vrij verkrijgbaar, niet alleen bij de Kamer van Koophandel, maar ook bij private commerciële informatieleveranciers. Via de Kamer van Koophandel kan tegen betaling een op basis van het handelsregister samengesteld adressenbestand worden aangeleverd. Hierop zijn de algemene voorwaarden adressenleveringen van toepassing (zie www.kvk.nl). Hoe in dit concrete geval de adreslevering heeft plaatsgevonden en of dit aanleiding geeft tot aanvullende maatregelen wordt momenteel door de Kamer van Koophandel onderzocht. Ik zal u over de uitkomsten daarvan in januari nader berichten.