Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

755

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de ministers van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken over het transport van kernafval. (Ingezonden 16 oktober 2007)

1

Bent u uit eigen onderzoek bekend met de voorwaarden waaronder de langdurige opslag van verarmd uranium in Rusland plaatsvindt? Zo ja, welk onderzoek is dit en wat zijn de uitkomsten daarvan? Zo neen, op grond van welke gegevens heeft u geoordeeld dat sprake is van veilige opslag?

2

Waarop baseert u dat in Rusland hergebruik van verarmd uranium plaatsvindt? Kan de Kamer inzage in deze informatie krijgen?

3

Is het waar dat Urenco een 300 maal lagere prijs voor het verarmde uranium aan de Russische afnemer betaalt, dan de prijs van uranium op de wereldmarkt?1 Hoe verklaart u deze lage prijs? Dient deze prijs niet als een indicatie te worden beschouwd voor het feit dat sprake is van het dumpen van verarmd uranium door Urenco in Rusland?

4

Is het waar dat Urenco jaarlijks een deel van het verarmde uranium niet naar Rusland exporteert, maar dit als afval laat opslaan bij de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRA)? Kunt u uitleggen waarom voor een klein deel van het verarmde uranium wordt gekozen voor opslag bij de COVRA?

5

Welke kosten zouden met de opslag van het verarmde uranium van Urenco gemoeid zijn, indien al het verarmde uranium, onder de in Nederland geldende strenge normen voor de opslag van kernafval, bij de COVRA zou worden ondergebracht?

6

Kunt u gelet op het standpunt van Urenco dat een klein deel van het verarmde uranium na herverrijking naar Almelo wordt teruggezonden, kunt u helderheid verschaffen of dit gebeurt, om hoeveel uranium dit gaat en op basis van welke vergunningen dergelijke terugzendingen hebben plaatsgevonden? Wordt er ook verrijkt uranium afkomstig van Nederlands kernafval naar andere bestemmingen gezonden?

7

Rechtvaardigt het percentage verijkt uranium dat afkomstig is van Nederlands kernafval dat het kernafval niet met de status afval naar Rusland wordt verzonden?

Antwoord

Antwoord van minister Cramer (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), mede namens de minister van Economische Zaken. (Ontvangen 27 november 2007), zie ook Aanhangsel Handelingen nr. 638, vergaderjaar 2007–2008

1

Nee, ik ben niet uit eigen onderzoek bekend met de voorwaarden waaronder langdurige opslag van verarmd uranium in Rusland plaatsvindt.

Wel heb ik aan de Russische autoriteiten in februari 2007 een aantal vragen gesteld met betrekking tot de opslag en het toezicht daarop. Uit het antwoord van het Russische Federaal Agentschap voor Atoomenergie (Rosatom) en het feit dat Rusland partner is van diverse internationale verdragen mag worden geconcludeerd dat de opslag op een veilige wijze plaatsvindt.

2

Urenco levert aan de Russische verrijkingsindustrie TENEX verarmd uranium. Het verarmde uranium wordt in Russische verrijkingsfabrieken verrijkt tot uranium met een natuurlijk of hoger dan natuurlijk percentage 235U. Dit product wordt aan Urenco teruggeleverd. Het resulterende verder verarmde uranium dat in Rusland achterblijft wordt volgens Urenco en TENEX onder meer gebruikt als mengcomponent voor het omzetten van hoog verrijkt uranium naar laag verrijkt uranium. In bijgevoegde brieven verklaart Tenex dat het bevoegd is het verarmde uranium te ontvangen en te mogen verrijken1. Daarnaast geeft TENEX aan wat zij met het verder verarmde uranium doet. Voorts wordt verwezen naar het antwoord op vraag 6.

3

Ik heb geen inzicht in de prijs die Urenco betaalt aan de Russische verrijker. Urenco wil die uit concurrentieoverwegingen ook niet openbaar maken. Desondanks kan ik me voorstellen dat Urenco een lagere prijs voor het geleverde verarmde uranium ontvangt dan de marktprijs voor natuurlijk uranium. In het door Urenco geleverde verarmde uranium zit namelijk minder 235U dan in natuurlijk uranium. Om het resterende 235U uit het verarmde materiaal te halen is meer verrijkingsarbeid nodig en het resulterende herverrijkte materiaal zal dan ook duurder zijn dan het geleverde verarmde materiaal. Er is geen sprake van dumpen van verarmd uranium omdat het verarmde uranium voor een bewerking, namelijk herverrijking, naar Rusland wordt gestuurd.

4

Urenco laat, gemiddeld over de afgelopen jaren, per jaar bijna de helft van het verarmde uranium bij COVRA opslaan. Dat is ongeveer evenveel als wat er naar Rusland wordt gestuurd. Slechts een klein deel van het verarmde uranium blijft bij Urenco achter. Volgens Urenco liggen bedrijfseconomische redenen ten grondslag aan welke optie door Urenco de voorkeur wordt gegeven.

5

Als al het verarmde uranium bij COVRA zou worden opgeslagen verschilt die situatie zo van de huidige situatie dat een extrapolatie van de huidige kosten van opslag bij COVRA niet mogelijk is. Het is mij dan ook niet bekend wat de kosten van een dergelijke opslag bij COVRA zijn.

6

Jaarlijks wordt gemiddeld 3700 ton verarmd uranium naar Rusland gezonden. Daaruit komt jaarlijks gemiddeld 740 ton natuurlijk uranium terug. Het resterende verder verarmde uranium blijft in Rusland achter. Er wordt geen verrijkt uranium afkomstig van het verarmde uranium van Urenco naar andere landen gestuurd.

De Nederlandse en de Russische overheid hebben een notawisseling gesloten in 1995. In deze notawisseling zijn naast non-proliferatiegaranties ook afspraken vastgelegd over de wederuitvoer van het onder het contract vallende uranium. Rusland heeft daarbij verklaard dat wederuitvoer plaatsvindt met inachtneming van de vereisten neergelegd in de meest recente NSG-richtlijn (Nuclear Suppliers Group). Daarmee wordt ook de non-proliferatie geborgd. Het verrijkte materiaal wordt teruggeleverd aan Urenco die daarvoor over de noodzakelijke vergunningen beschikt.

7

Ja, zoals eerder door mijn ambtsvoorganger is medegedeeld in antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Samsom (ingezonden 30 januari 2007, Kamerstuk 2006–2007, nr. 887) en het lid Ouwehand (ingezonden 30 januari 2007, Kamerstuk 2006–2007, nr. 1429) is er geen sprake van radioactief afval (kernafval) maar van verarmd uraniumhexafluoride (UF6) bestemd voor een bewerking. De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze zienswijze bevestigd in haar uitspraak van 16 april 2007, zaaknummer 200702014/1.


XNoot
1

 Brief van Greenpeace Russia aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 oktober 2007.

XNoot
1

 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven