Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-20083569

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3569

Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het dreigende tekort aan bloeddonoren. (Ingezonden 8 augustus 2008)

1

Bent u bekend met het bericht van Sanquin dat er een tekort aan bloeddonoren dreigt?1

2

Herinnert u zich dat de vorige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het niet nodig vond om ook mannen die seks hebben met andere mannen toe te staan bloed te donoren, aangezien er geen landelijk tekort zou dreigen?2 Hoe kijkt u nu tegen deze uitsluiting van homo’s aan?

3

Deelt u de mening dat het discriminatoir is om mannen die seks hebben met andere mannen per definitie uit te sluiten van bloeddonatie?

4

Is u bekend dat het Rode Kruis van mening is dat de maatregel om homo’s uit te sluiten van bloeddonatie zowel medisch als wetenschappelijk achterhaald is?

5

Hoe kijkt u aan tegen het advies van het Rode Kruis om mannen na seksueel contact met een andere man voor een jaar uit te sluiten van donatie?

6

Bent u bereid Sanquin indringend te adviseren haar beleid ten aanzien van bloeddonatie door homo’s opnieuw tegen het licht te houden?

Antwoord

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (Ontvangen 12 september 2008)

1

Ja.

2

Ten eerste, wat betreft de berichtgeving over een verondersteld bloedtekort kan ik u melden dat de berichtgeving niet overeenkomt met de werkelijkheid: er is geen sprake van een bloedtekort.

De persaandacht is een reactie op de tekst op de oproepkaart en mailing aan donors van Regio Noordoost waarin gesproken wordt over een bloedtekort en een teruglopende voorraad. De bloedvoorraad in Regio Noordoost was minder groot dan gewenst in verband met de vakantieperiode. Daarom werden versneld donors opgeroepen en worden extra bloedinzamelingen gehouden. Inmiddels is de situatie weer normaal.

De bloedvoorziening is zo geregeld dat de bloedbankregio’s zoveel mogelijk voldoen aan de vraag van de ziekenhuizen in hun eigen regio. Zodra regionaal een tekort zou dreigen, stuurt Sanquin onmiddellijk bloed uit een andere regio. De huidige voorraden in de andere regio’s zijn zodanig dat dit ook nu zou kunnen. Hierdoor is er geen sprake geweest van een bedreiging van de bevoorrading van de ziekenhuizen.

Ten tweede worden in de Richtlijn Donorkeuring van Sanquin maatregelen genomen ter preventie van de overdracht van bacteriële, parasitaire, virus en prion infecties op de ontvangers van het bloed. Onder andere mensen die risicovol seksueel gedrag vertonen, waaronder mannen die sex hebben (gehad) met mannen mogen geen bloeddonor zijn. Wetenschappelijk is namelijk aangetoond dat bepaalde (infectie)ziekten onder deze groep vaker voorkomen en een gevaar opleveren voor ontvangers van bloed. Om dezelfde reden worden ook andere groepen uitgesloten van bloeddonatie zoals bijvoorbeeld mensen die uit een bepaalde regio komen, mensen die (kort) verbleven in een bepaalde regio en mensen die eerder zelf een bloedtransfusie ontvingen.

Gelet op bovenstaande zie ik geen reden om mijn standpunt ten aanzien van het uitsluiten van mannen die seks hebben gehad met andere mannen als bloeddonor te herzien.

3

De commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in 2007 geoordeeld dat bij het uitsluiten van mannen die seksuele contacten hebben (gehad) met ander mannen als bloeddonor sprake is van direct onderscheid en dus sprake is van discriminatie. Echter, de CGB heeft daarbij aangegeven, dat er vanuit volksgezondheidsoogpunt goede redenen zijn om dit onderscheid toelaatbaar te achten.

4

Het Rode Kruis is deze mening niet toegedaan. Het Nederlandse Rode Kruis heeft mij namelijk laten weten dat de Nederlandse bloedvoorziening en in dit geval het bloeddonorbeleid in eerste instantie niet behoort tot het werkgebied van het Nederlandse Rode Kruis. Het Nederlandse Rode Kruis zet zich onder andere in om kwetsbare mensen te beschermen.

Vanuit die invalshoek is het Nederlandse Rode Kruis juist voorstander om binnen de mogelijkheden die er zijn, de risico’s voor ontvangers van bloedproducten zo klein mogelijk te houden.

5

Zoals aangegeven bij 4: Het Nederlandse Rode Kruis adviseert dit niet. Ik ben van mening dat het hebben van (onveilige) seks door mannen met andere mannen risico’s meebrengt voor de veiligheid van bloed en bloedproducten. De ervaring heeft geleerd dat ook met de introductie van nieuwe testen er altijd risico’s zullen blijven bestaan, mede vanwege de mogelijkheid van het opduiken van nieuwe ziekteverwekkers. Omwille van de bescherming van de ontvangers van bloed en bloedproducten acht ik daarom uitsluiting van bloeddonatie wenselijk en wordt die uitsluiting niet beperkt tot 1 jaar.

6

Nee, ik zie vooralsnog geen reden om het beleid ten aanzien van bloeddonatie door risicogroepen, waaronder mannen die seks hebben gehad met andere mannen, te wijzigen.


XNoot
1

 o.a. www.nos.nl

XNoot
2

 Aanhangsel Handelingen nr. 2310, vergaderjaar 2004–2005.