Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

31

Vragen van het lid Blanksma (CDA) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de minilening per sms. (Ingezonden 28 augustus 2007)

1

Hoe verhoudt de praktijk waarbij minileningen via internet en sms aan particulieren worden aangeboden zich tot de zorgplicht die normaal gesproken van financiële instellingen gevraagd wordt?1

2

Is deze wijze van aanbieding van kredieten in overeenstemming met de Wet op het Financieel Toezicht, Telecomwet of andere wet- of regelgeving? Zo neen, wat gaat u doen om deze praktijk tegen te gaan? Zo ja, is dit te beschouwen als een «gat» in de wet- en regelgeving?

3

Is het waar dat deze vorm van kredietverlening niet onder de Bureau Krediet Registratie (BKR) toets valt, zoals de kredietverstrekker Ferratum meent?

4

Deelt u de mening dat adequaat toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook op deze snelle vorm van kredietverstrekking gewenst is? Zo ja, hoe en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

5

Deelt u de zorg dat deze mogelijkheden om zeer snel te beschikken over kredieten tegen zeer hoge «behandelingskosten» kunnen leiden tot een toename van de overkreditering?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van de leden Tang, Kalma en Spekman (allen PvdA), ingezonden 28 augustus 2007 (vraagnummer 2060723910) en het lid Karabulut (SP), ingezonden 28 augustus 2007 (vraagnummer 2060723920).

Antwoord

Antwoord van minister Bos (Financiën), mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Ontvangen 19 september 2007)

1

In de Wet Financieel Toezicht (Wft) zijn de regels en voorschriften voor financiële markten en instellingen en het toezicht daarop neegelegd. Zo ook de regelgeving voor het verstrekken van consumptief krediet. Overeenkomsten inzake krediet, met een looptijd korter dan drie maanden, vallen buiten deze regelgeving (art. 1:20f Wft). Dit houdt in dat het type minileningen dat via internet en sms aan particulieren wordt verstrekt, niet onder de Wft valt als de betaling van deze leningen binnen drie maanden plaatsvindt na het verstrekken van de lening.

2

Deze wijze van het aanbieden van kredieten is momenteel niet in strijd met de Wft, Telecomwet en de Wet op het Consumentenkrediet (Wck). Voor de drie maandentermijn in de Wft is gekozen om het reguliere betalingsverkeer niet met kredietregels te belasten. Hierbij kan gedacht worden aan roodstand op betalingsrekeningen en kortlopend betalingsuitstel door winkeliers. Een andere overweging is dat het Bureau Kredietregistratie (BKR) administratief zwaar belast zou worden als alle kortlopende kredieten daar geregistreerd zouden moeten worden.

Op dit moment beraad ik me op het treffen van maatregelen ten aanzien van roodstand en kredieten met een looptijd korter dan drie maanden, omdat overkreditering nog steeds een probleem vormt. De maatregelen zal ik treffen op grond van de uitkomsten van een brede evaluatie over kredietverstrekking. Er zal worden bezien op welk deelterrein van kredietverstrekking maatregelen voorgesteld worden. Naast het voorkomen van overkreditering zal hierbij ook de eigen verantwoordelijkheid van consumenten en de administratieve lasten voor bedrijven worden meegenomen. Het kabinet zal u hierover nader informeren in een interdepartementale brief over schuldenproblematiek die naar verwachting in oktober naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. De brede evaluatie van kredietverstrekking zal onderdeel uitmaken van deze brief.

3

Omdat deze kredietverstrekking niet valt onder de Wft, geldt evenmin de verplichting tot het deelnemen (en toetsen) aan een stelsel van kredietregistratie (art. 4:32 Wft en art. 33 Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft).

4

Zoals weergegeven bij 2 wordt overwogen aanvullende maatregelen te treffen om overkreditering te voorkomen. U wordt hier nader over geïnformeerd in oktober.

5

Ik deel de zorg van de Kamer rond overkreditering. Daarom beraad ik me op het treffen van maatregelen op grond van de resultaten van de brede evaluatie kredietverstrekking. Duidelijk is wel dat hier uitzonderlijk hoge vergoedingen worden gevraagd voor het verstrekken van krediet, wat zeker niet zal bijdragen aan een gezonde financiële huishouding.


XNoot
1

 De Telegraaf, 23 augustus 2007, Het Financiële Dagblad, 23 augustus 2007.