Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1906

Vragen van het lid Depla (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart over de fusie van grote ROC’s. (Ingezonden 5 maart 2008)

1

Kent u het bericht dat de ROC1 van Amsterdam en de ROC van Flevoland met elkaar gaan fuseren?2

2

Hoe verklaart u deze ontwikkeling?

3

Voor welk probleem is deze fusie een oplossing en welke andere oplossingen had men kunnen overwegen?

4

Hoe beoordeelt u de gevolgen van deze ontwikkeling voor individuele docenten en deelnemers in het algemeen en voor de menselijke maat binnen het onderwijs in het bijzonder?

5

Heeft u de bevoegdheid om zich te mengen in deze fusie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u zich dan opstellen in deze kwestie en welke overwegingen liggen daaraan ten grondslag?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). (Ontvangen 3 april 2008)

1 t/m 5

Het ROC van Amsterdam en het ROC Flevoland hebben mij meegedeeld te willen komen tot bestuurlijke samenwerking. Van een fusie tussen de roc’s zou volgens de betrokken colleges van bestuur geen sprake zijn. Mijn bevoegdheid om mij in deze kwestie te mengen is afhankelijk van de wijze waarop de samenwerking vorm krijgt. In het algemeen geldt dat voor een fusie tussen twee instellingen op grond van artikel 2.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs mijn toestemming nodig is. Voorts dient de bestuurlijke constructie van instellingen te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Ik heb aan de colleges een aantal vragen voorgelegd, waarop ik een antwoord nodig heb alvorens uw vragen verder te kunnen beantwoorden. Ik heb de roc’s uitgenodigd om deze vragen in een gesprek met mij te beantwoorden. Ik zal na afloop van dat gesprek mijn standpunt bepalen over de voorgenomen samenwerking en u daarover informeren.


XNoot
1

 ROC: Regionaal Opleidingscentrum

XNoot
2

 Persbericht ROC van Amsterdam en ROC Flevoland bundelen hun krachten, http://website.rocflevoland.nl/ index.php?cid=6&subs=1&nid=21

Naar boven