Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-20081845

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1845

Vragen van het lid Tony van Dijck (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën over dienstauto’s bij de Belastingdienst. (Ingezonden 6 maart 2008)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat negen topambtenaren van de belastingdienst over een auto met chauffeur beschikken?1

2

Deelt u de mening dat hiermee onverantwoord ruimhartig met belastinggeld wordt omgesprongen, dit mede in het licht van een slecht functionerende dienst?

3

Welke kosten zijn hiermee gemoeid op jaarbasis?

4

Waarom wordt bij de Belastingdienst afgeweken van het beleid bij andere ministeries, waar alleen de allerhoogste ambtenaar, de Secretaris Generaal, de beschikking heeft over een dienstauto met chauffeur?

5

Gaat u ervoor zorgen dat er per direct een einde wordt gemaakt aan deze spilzucht en dat alle dienstauto’s met chauffeur bij de Belastingdienst worden afgeschaft?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Vendrik (GroenLinks), ingezonden 6 maart 2008 (vraagnummer 2070813940).

Mededeling

Mededeling van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de staatssecretaris van Financiën. (Ontvangen 31 maart 2008)

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Van Dijck (PVV, kenmerk 2070813950) en lid Vendrik (GroenLinks, kenmerk 2070813940) over dienstauto’s die werden ingezonden op 6 maart 2008 deel ik u (mede namens mijn ambtgenoot de Staatssecretaris van Financiën) mee, dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De reden hiervoor is dat het noodzakelijk is gebleken om ook bij andere departementen informatie in te winnen en deze met elkaar af te stemmen.

Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle relevante informatie is verkregen.


XNoot
1

 De Telegraaf, 5 maart 2008, «Top Belastingdienst laat zich rijden».