Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007955

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

955

Vragen van de leden Jansen en Karabulut (beiden SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het afsluiten van duizenden huishoudens van gas en licht door NUON. (Ingezonden op 19 januari 2007)

1

Kent u het bericht dat NUON gezinnen met wie een betalingsregeling is getroffen niet wil aansluiten op gas en licht totdat de schuld betaald is, waarbij het alleen al in Amsterdam zou gaan om duizenden huishoudens?1

2

Is deze berichtgeving juist en wat is uw oordeel hierover?

3

Is het gebruikelijk dat mensen met wie een betalingsregeling is getroffen bij een energiebedrijf niet meer worden aangesloten tot de schuld betaald is? Zo ja, wat is uw mening? Zo neen, hoe verklaart u de afwijkende opstelling van een energiebedrijf als NUON?

4

Hanteren andere energiebedrijven dezelfde procedure? Zo ja, welke bedrijven zijn dat?

5

Acht u deze handelswijze in overeenstemming met de voorschriften uit de ministeriële regeling afsluiten elektriciteit en gas voor kleinverbruikers2? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo neen, waarom niet?

6

Bent u, mede in het licht van uw antwoord op eerder gestelde vragen3, bereid bij voornoemde ministeriële regeling de regels voor heraansluiting aan te vullen, zodat mensen die een betalingsregeling met het energiebedrijf hebben getroffen, ook vallen onder het afsluitverbod? Zo ja, bent u bereid de aangepaste regeling binnen 4 weken te doen gelden en bent u bereid de aangepaste regeling ook te doen gelden voor bestaande gevallen? Zo neen, waarom niet?

7

Bent u tot slot bereid om de energiebedrijven op kort termijn aan te sporen om mensen met een betalingsregeling niet langer af te sluiten van gas en licht? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Ontvangen 8 maart 2007)

1

Ja.

2

Ik heb zowel bij Nuon als bij de Bijstandsbond geïnformeerd naar de achtergronden van het bericht.

Nuon heeft het volgende aangegeven:

«In de lead van het artikel staat dat Nuon klanten afsluit die in een schuldsaneringtraject zitten. Deze berichtgeving is feitelijk onjuist. De krant heeft ten aanzien van deze mededeling op donderdag 18 januari een rectificatie geplaatst waarin is gesteld dat het schuldsaneringtraject juist een voorwaarde is om niet te worden afgesloten.

Nuon heeft in het gehele verzorgingsgebied van Continuon Netbeheer van de bijna 3 miljoen klanten 3347 mensen afgesloten van energie. In Amsterdam zijn dat 1256 klanten. Het gaat in alle gevallen om klanten die voor de inwerkingtreding van de nieuwe ministeriële regeling al waren afgesloten (met uitzondering van enkele afsluitingen na de inwerkingtreding die op verzoek van de klant zelf zijn uitgevoerd).

Nuon hanteert bij die mensen die zonder schuldhulpverleningsinstantie afgesloten zijn het principe van pas aansluiten nadat de volledige schuld is voldaan. Het betreft hier mensen die de afsluitprocedure volledig hebben doorlopen, met alle mogelijkheden tot het aangaan van redelijke betalingsregelingen voor jaar- en eindafrekeningen en daarmee het voorkomen van afsluiting en ondanks dat, daarop niet zijn ingegaan en hun rekening niet hebben voldaan».

De Bijstandsbond, bij monde van hun advocaat, heeft aangegeven bekend te zijn met tientallen afsluitgevallen waarbij de afsluiting dateert van voor de ministeriële regeling. Daarbij gaat het met name om mensen die enkel een energieschuld hebben en die een betalingsregeling willen treffen of hebben getroffen met NUON. Op dit moment vindt er over enkele gevallen overleg plaats tussen de Bijstandsbond en NUON om te bezien hoe de problemen kunnen worden opgelost.

Ik ben van mening dat als iemand in overeenstemming met het energiebedrijf een oplossing heeft gevonden voor zijn betalingsachterstand, hij weer moet worden aangesloten. Het maakt daarbij niet uit of die oplossing is gevonden in een betalingsregeling met het energiebedrijf of een ander soort regeling zoals een minnelijke schuldregeling via de schuldhulpverlening of via de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. Natuurlijk zijn er ook verplichtingen voor de afnemer. Laat duidelijk zijn dat de afnemer in ruil voor de heraansluiting de plicht heeft om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Doet hij dat niet, dan zal de afnemer worden geconfronteerd met de consequenties van zijn gedrag en mag het energiebedrijf hem afsluiten. Dit is ook als zodanig opgenomen in de aangekondigde wijziging van de ministeriële regeling. Deze wijziging zal een dezer dagen in de Staatscourant worden gepubliceerd.

3

Nuon heeft aangegeven, dat deze werkwijze gebruikelijk is. Hun ervaring is dat bij heraansluiting op basis van een afbetalingsregeling zonder tussenkomst van een schuldhulporganisatie, in verreweg de meeste gevallen de betalingsregeling niet wordt nagekomen. Dat leidt dan weer tot hogere schulden en nieuwe afsluitingen.

Zoals ik in antwoord op vraag 2 heb aangegeven, ben ik van mening dat als de afnemer zich bereid toont om een oplossing te vinden voor zijn schulden en hij treft een overeenkomst met het energiebedrijf, dat hij weer moet worden aangesloten. Nadrukkelijke voorwaarde om daarna aangesloten te blijven, is dat de afnemer zich aan de gemaakte afspraken houdt.

4

EnergieNed heeft aangegeven, dat de beschreven situatie algemeen gebruikelijk is voor de meeste leveranciers en netbeheerders.

5

In de oorspronkelijke ministeriële regeling waren nog geen regels opgenomen over heraansluiting. De regeling wordt aangevuld met regels over heraansluiting. Zoals aangegeven in antwoord op vraag 2 wordt deze wijziging één dezer dagen gepubliceerd in de Staatscourant. De wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie. In het antwoord op vraag 6 zal hierop nader worden ingegaan.

6

Zoals mijn ambtsvoorganger op 15 januari jl. in de antwoorden op kamervragen van het lid Crone reeds heeft aangegeven, wordt de regeling gewijzigd. De wijzigingen betreffen regels over heraansluiting en over het doorgeven van persoonsgegevens door het energiebedrijf aan een schuldhulpverlenende instantie zonder toestemming van de klant. De regels over heraansluiting houden in dat een klant die wegens wanbetaling is afgesloten, opnieuw moet worden aangesloten als er een betalingsregeling is getroffen waarbij de schuld aan de leverancier en/of de netbeheerder is betrokken. Deze betalingsregeling kan zijn een betalingsregeling tussen klant en energiebedrijf, een minnelijke regeling waarbij de schuldhulpverlening bij betrokken is of bijvoorbeeld een wettelijke schuldsaneringsregeling. Deze regels over heraansluiting worden van kracht de dag na publicatie van de regeling in de Staatscourant.

Ik heb de wijzigingsregeling zo snel mogelijk na de ontvangst van het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens over het doorgeven van persoonsgegevens, vastgesteld.

7

Er is de afgelopen maanden veelvuldig overleg gevoerd met de energiebedrijven en hun vertegenwoordigers over de uitvoering van deze nieuwe regeling. Ik heb op dit moment geen signalen dat energiebedrijven tot afsluiting overgaan van mensen met wie een betalingsregeling is getroffen die wordt nagekomen.


XNoot
1

 Algemeen Dagblad, 16 januari 2007.

XNoot
2

 Staatscourant, 1 december 2006, nr. 235/pagina 8.

XNoot
3

 Vragen van het lid Crone, vraagnummer 2060704310 en antwoord d.d. 15 januari 2007 met kenmerk ET/EM/7005354.