Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-20072

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Justitie over de aanpak van illegale handel in persoonsgegevens. (Ingezonden 17 juli 2006)

1

Is het waar dat het Openbaar Ministerie onlangs de aangifte heeft geseponeerd tegen onder andere de banken ING, ABN Amro en de advocatenkantoren Houthoff Buruma, Nauta Dutilh en de landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn vanwege het opdracht geven aan een informatiebureau tot het achterhalen van privé-gegevens, terwijl inmiddels vast is komen te staan dat dat informatiebureau op illegale wijze te werk ging?1 Kunt u toelichten op welke gronden dit sepot heeft plaatsgevonden?

2

Is het waar dat er tot op heden nog nooit een persoon of rechtspersoon is vervolgd vanwege het opdracht geven tot het op illegale wijze achterhalen van privé-gegevens?

3

Deelt u de mening dat de personen en rechtspersonen die opdracht geven tot het achterhalen van privé-gegevens, terwijl duidelijk is dat dit alleen op illegale wijze kan gebeuren, in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de strafbare feiten die worden begaan door informatie- en recherchebureaus bij het achterhalen van de verlangde gegevens, omdat zij door hun opdrachten vraag creëren? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen dat personen en rechtspersonen zich vrij voelen om opdracht te geven tot het achterhalen van privé-gegevens, ook al is duidelijk dat dit alleen op illegale wijze kan gebeuren?

4

Bent u bekend met de website van het informatiebureau Goderie van Groen BV, www.creditinfos.com? Is het waar, zoals de woordvoerder van het CBP in het reeds aangehaalde artikel meldt, dat dit bureau weliswaar persoonsgegevens verwerkt, maar zich, in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, niet heeft ingeschreven in het WBP-meldingenregister? Deelt u de mening dat op de website van het informatiebureau Goderie van Groen BV diensten op het gebied van het achterhalen van privé-gegevens worden aangeboden, waarvan duidelijk is dat zij alleen op illegale wijze kunnen worden uitgevoerd? Zo ja, acht u het wenselijk dat dit informatiebureau, blijkbaar zonder enige tegenwerking, openlijk diensten kan aanbieden die in strijd zijn met de wet?

5

Wat is uw reactie op de opmerking van de woordvoerder van het CBP dat veel bedrijven worstelen met gebrekkige toegankelijkheid van informatie en daarom informatiebureaus als Goderie van Groen BV inschakelen? Acht u het wenselijk dat bedrijven meer mogelijkheden krijgen om privé-gegevens op een legale manier op te vragen? Zo ja, aan welke mogelijkheden denkt u? Zo neen, wat gaat u doen om de illegale handel in privégegevens tegen te gaan?

Antwoord

Antwoord van minister Donner (Justitie). (Ontvangen 20 september 2006), zie ook Aanhangsel Handelingen nr. 1995, vergaderjaar 2005–2006

1

De in het artikel in het internettijdschrift Netkwesties, naar welk artikel de vragensteller verwijst, genoemde persoon heeft aangifte gedaan tegen een groot aantal rechtspersonen die volgens hem opdracht hebben gegeven voor het vergaren van persoonsgegevens en die in zijn visie daarmee strafbaar hebben gehandeld. Het Openbaar Ministerie heeft deze aangifte tegen voornoemde rechtspersonen geseponeerd omdat zowel uit bewijstechnisch-, als uit opportuniteitsoogpunt onvoldoende aanleiding bestond strafrechtelijk onderzoek te doen. Deze sepotbeslissingen kunnen op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering ter toetsing worden voorgelegd aan het Gerechtshof. Wel loopt er thans nog een strafrechtelijk onderzoek tegen natuurlijke personen.

2

Nee, het Openbaar Ministerie vervolgt wel degelijk (rechts-)personen ter zake van het medeplegen van oplichting en ter zake van heling van op illegale wijze verkregen persoonsgegevens. In de zaak tegen een handelsinformatiebureau is in eerste aanleg een veroordeling uitgesproken en er is hoger beroep ingesteld.

3

Indien het Openbaar Ministerie aanwijzingen heeft dat een informatie- of recherchebureau strafbaar heeft gehandeld bij het verkrijgen van privé-gegevens en het vermoeden rijst dat een opdrachtgever daaraan strafbaar heeft deelgenomen kan het Openbaar Ministerie beslissen tevens de opdrachtgevers in een concreet geval strafrechtelijk te vervolgen.

4

Ja, de website is mij bekend. Ja, het klopt dat het informatiebureau Goderie van Groen BV niet ingeschreven staat in het meldingenregister. Het enkele vermelden en aanbieden van diensten op de website van informatiebureau Goderie van Groen BV geeft onvoldoende aanknopingspunten voor de constatering dat dergelijke diensten enkel door handelen in strijd met de wet kunnen worden geleverd. Voor de vaststelling dat er sprake is van overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens is het nodig een feitenonderzoek in te stellen.

5

De Wet bescherming persoonsgevens bepaalt welke bedrijven voor welk doel over bepaalde persoonsgegevens mogen beschikken. Uit de praktijk blijkt dat bepaalde bedrijven of rechtspersonen interesse hebben voor meer of andersoortige privégegevens dan op grond van de wet is toegestaan. Echter, er is een keuze gemaakt tussen privé gegevens waarover bedrijven mogen beschikken en privé gegevens die naar mijn opvatting terecht buiten het bereik van bedrijven of rechtspersonen vallen. Ter bescherming van de privacy van burgers acht ik het onwenselijk dat bedrijven of rechtspersonen de beschikking krijgen over allerlei privé-gegevens van burgers. Bedrijven dienen zich aan de wet te houden en dat geldt evenzeer voor informatiebureaus. Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens heeft het CBP de mogelijkheid (artikel 60 wbp) de meldingsplicht te controleren en bij overtreding een bestuurlijke boete op te leggen. Ik zal het CBP verzoeken hiertegen op te treden. Indien blijkt dat er sprake is van (opdracht geven tot) illegaal achterhalen van persoonsgegevens zal het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek instellen en indien er voldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig is in beginsel tot vervolging overgaan.


XNoot
1

 Zie het artikel «Privé-informatie nog steeds makkelijk te koop», gepubliceerd op 1 juli 2006 in het internettijdschrift Netkwesties, http://www.netkwesties.nl/editie143/ artikel3.html.