Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-20071455

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1455

Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het afsluiten van wanbetalers van het waternet. (Ingezonden 10 april 2007)

1

Wat is uw reactie op het bericht dat jaarlijks duizenden wanbetalers afgesloten worden van het waternet?1 Klopt het dat een betaalachterstand van vijf euro al genoeg is om iemand van het water af te sluiten? Wat is uw oordeel hierover?

2

Is het waar dat een aantal waterleidingbedrijven (waaronder Vitens) nauwelijks wil meewerken aan schuldsanering? Hoe wilt u deze bedrijven gaan aanspreken op deze houding?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op vragen terzake van het lid Van der Ham (D66), ingezonden 4 april 2007 (vraagnummer 2060711510).

Antwoord

Antwoord van minister Cramer (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). (Ontvangen 4 mei 2007)

1

Het aantal afsluitingen als gevolg van wanbetaling was in 2006 ongeveer 8000. Dit betreffen overigens niet alleen afsluitingen van huishoudens, maar ook van andere afnemers, bijvoorbeeld kantoren. Zoals ik reeds heb aangegeven in het antwoord op eerder gestelde vragen over dit onderwerp is het niet te voorkomen dat waterleidingbedrijven genoodzaakt zijn tot het afsluiten van de watervoorziening als gevolg van wanbetaling. Afsluiting vormt het sluitstuk van een incasso- en afsluitprocedure en een laatste middel om wanbetalers er alsnog toe te brengen te betalen. Daarbij merk ik op dat afsluiting niet betekent dat huishoudens voor een lange periode geen drinkwater krijgen. Veelal wordt de levering na enkele dagen weer hervat. De start van een incassoprocedure is in beginsel niet afhankelijk van de hoogte van de betalingsachterstand. Ik acht dit niet onaanvaardbaar. Indien de incasso- en afsluitprocedure wel afhankelijk zou worden gesteld van de hoogte van de betalingsachterstand zou sprake zijn van verschillende behandeling van wanbetalers. Ik ben niet in de positie om een oordeel te geven over individuele gevallen. Indien een klant klachten heeft over het incasso- of afsluitbeleid van een waterleidingbedrijf kan deze terecht bij de Geschillencommissie Energie en Water.

2

Voor zover mij bekend zijn de waterleidingbedrijven bereid om mee te werken aan schuldsanering. Wel kunnen daarbij een aantal voorwaarden worden gesteld, zoals een minimum aan het te ontvangen bedrag en een termijn voor betaling. Tevens kan een garantstelling van een kredietverstrekker worden gevraagd. Vitens stelt als voorwaarde dat de kredietverstrekker aangesloten dient te zijn bij de NVVK.

Ik acht het niet onredelijk dat de waterleidingbedrijven voorwaarden stellen om enige zekerheid te hebben. In het voorgenomen overleg dat ik zal voeren met de drinkwatersector in het kader van het armoede- en schuldbeleid zal schuldsanering worden betrokken.


XNoot
1

 De Gelderlander, 6 april 2007.