Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2005-2006
Aanhangselnummer 89

Gepubliceerd op 10 oktober 2005Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

89 Herdruk*

Vragen van de leden Koomen (CDA) en Van Egerschot (VVD) aan de minister van Financiën over leningen bij rijscholen. (Ingezonden 8 september 2005)

1

Kent u het artikel1 waarin gesproken wordt van leningen met hoge rentes die sommige rijscholen verstrekken aan hun klanten, terwijl ze adverteren met zogenaamde lage tarieven?

2

Valt deze vorm van het aanbieden van leningen onder de Wet financiële dienstverlening? Zo ja, is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte van het bestaan van dit soort leningen en stelt de AFM een onderzoek in?

3

Indien u het beleid voert dat schuldenproblematiek voorkomen dient te worden, kunt u dan aangeven in hoeverre het aanbieden van dergelijke producten bijdraagt aan het verminderen van deze problematiek?

4

Welke maatregelen acht u wenselijk om dit soort leningen tegen dergelijk hoge rentes te voorkomen?

Antwoord

Antwoord van minister Zalm (Financiën). (Ontvangen 4 oktober 2005)

1

Ja.

2

Als de rijschoolhouder bemoeienis heeft bij de totstandkoming van de kredietverstrekking, valt deze constructie niet onder de geldende Wet op het consumentenkrediet (Wck). Het verstrekken van diensten op krediet valt alleen onder deze wet voorzover de betreffende diensten zijn aangewezen bij algemene maatregel van bestuur, hetgeen voor het aanbieden van rijlessen niet het geval is. Aangezien er dus geen sprake is van een mogelijke overtreding van de Wck heeft de AFM dus ook geen onderzoek ingesteld.

De reikwijdte van de Wfd zal ruimer zijn, waardoor deze vorm van kredietverstrekking wel onder die wet en het toezicht van de AFM zal vallen.

3

Sommige mensen zouden door de aanbieding van dit product in de verleiding kunnen worden gebracht om schulden aan te gaan die, gezien hun financiële situatie, niet verantwoord zijn. Om die reden zullen bepaalde waarborgen van de Wfd, waaronder de kredietwaardigheidstoets en informatieverstrekkingsverplichtingen, van toepassing zijn.

4

De Wfd zal in beginsel van toepassing worden verklaard op alle situaties waarbij er sprake is van het aanbieden van diensten op krediet. Situaties waarin mensen na het behalen van het rijbewijs nog vastzitten aan het betalen van rente en aflossen van schuld komen daardoor onder de Wfd te vallen.


XNoot
1

Algemeen Dagblad, 6 september jl.

XNoot
*

Herdruk i.v.m. verkeerde paginering.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl