Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200687

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

87 Herdruk*

Vragen van de leden Koomen en Algra (beiden CDA) aan de ministers van Financiën en van Justitie over het promoten van bankkredieten. (Ingezonden 7 september 2005)

1

Kent u de actie van OHRA bank waarbij een af te sluiten bankkrediet wordt gepromoot met een kansspelactie?

2

In hoeverre is bij het aanbieden van dit product de zorgplicht in acht genomen conform artikel 31 van de Wet financiële dienstverlening (Wfd)?

3

Is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte van het bestaan van dit product van OHRA bank en stelt de AFM een onderzoek in naar deze lening?

4

In hoeverre draagt het aanbieden van dergelijke producten bij aan de preventie van de schuldenproblematiek, mede gezien in het licht van een groeiende groep burgers die problemen hebben om hun schulden af te lossen?

5

Is er sprake van overtreding van de Wet op de kansspelen door de OHRA bank?

6

Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen tegen overtreding van deze wet? Zo neen, wat is uw mening over het promoten van een af te sluiten bankkrediet met een kansspel waarbij de consument de kans krijgt het krediet terug te winnen? Acht u het wenselijk dat kredieten op deze wijze aan burgers verkocht worden? Zo neen, welke maatregelen wilt u hiertegen treffen?

Antwoord

Antwoord van minister Zalm (Financiën), mede namens de minister van Justitie. (Ontvangen 4 oktober 2005)

1

Ja.

2

De Wfd (die nog in werking moet treden) bevat geen bijzondere zorgplichten voor situaties waarin een krediet wordt aangeboden in combinatie met een kansspelactie. Dat betekent dat dit product moet worden beoordeeld aan de hand van de reguliere voorschriften die gelden bij het aanbieden van krediet, zoals artikel 31 van de Wfd. Op grond van artikel 31 moet een kredietverstrekker voorafgaande aan de overeenkomst informatie verstrekken voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van dat product. Ook indien een krediet wordt aangeboden in combinatie met een kansspel dient de informatieverstrekking volstrekt helder te zijn.

3

De AFM is op de hoogte van het bestaan van dit product en heeft een onderzoek gestart. Hierbij toetst de AFM aan de geldende Wet op het consumentenkrediet en nog niet aan de Wfd.

4

Sommige mensen zouden door de aanbieding van dit product in de verleiding kunnen worden gebracht om schulden aan te gaan die, gezien hun financiële situatie, niet verantwoord zijn. Om die reden worden er voorwaarden gesteld aan het verstrekken van krediet die de schuldenproblematiek dienen te beperken. In dat kader zullen ingevolge de Wfd (aangescherpte) eisen gaan gelden ten aanzien van de informatieverstrekking over kredietaanbiedingen en zal met name de kredietwaardigheidstoets een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van overkreditering. Deze kredietwaardigheidstoets houdt in dat de aanbieder van krediet in het belang van de consument voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst informatie inwint over de financiële positie van de consument en beoordeelt, ter voorkoming van overkreditering van de consument, of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is.

5

Ingevolge artikel 1, Wet op de kansspelen (Wok), is het verboden gelegenheid te geven om mee te dingen naar prijzen en premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend. OHRA beschikt niet over een door de Minister van Justitie verleende vergunning.

6

Het door OHRA georganiseerde kansspel kan worden gezien als een promotioneel kansspel. Een promotioneel kansspel dient uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie en valt nu nog onder het verbod van genoemd artikel 1, Wok. Zoals in de tweede en derde voortgangsrapportage over kansspelen (TK 2002–2003, 24 036 en 24 557, nr. 280 en TK 2004–2005, 24 557, nr. 47) aan de Kamer is bericht, zal bij de herziening van de Wok ten aanzien van promotionele kansspelen die geen financieel risico en risico van kansspelverslaving opleveren een nee-tenzij regime worden ingevoerd. Op grond daarvan zijn promotionele kansspelen niet toegestaan, tenzij is voldaan aan een aantal voorwaarden dat wordt opgenomen in een gedragcode promotionele kansspelen. Volgens planning zal de gedragscode, vooruitlopend op de wijziging van de Wok, binnen enkele maanden in werking treden U zult daarover binnenkort nader worden geïnformeerd. Vooruitlopend op de invoering van deze code achten wij het minder opportuun in dit geval tegen OHRA op te treden, mede omdat de actie inmiddels is beëindigd.

Wij zien voor de toepassing van de Wfd geen principiële verschillen met de reeds bekende acties waarbij kredieten worden gepromoot. Er is daarom ook geen aanleiding om het product te verbieden of aanvullende maatregelen te nemen. Op grond van de Wfd zal de informatieverstrekking over een dergelijk product volkomen helder moeten zijn en zal de kredietgever het krediet niet mogen aangaan, indien dit tot een situatie van overkreditering leidt.


XNoot
*

Herdruk i.v.m. verkeerde paginering.