Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-20062038

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2038

Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid over het opschorten van de aanvullende verzekering van wanbetalers. (Ingezonden 9 augustus 2006)

1

Wat is uw reactie op het bericht dat ruim honderdduizend Nederlanders dreigen hun aanvullende verzekering te verliezen?1

2

Is er inzicht in de reden waarom mensen de ziektekostenpremie niet betalen? Zo ja, wat is uw reactie daarop? Zo neen, bent u bereid daar onderzoek naar te doen?

3

Heeft u inzicht welk deel van de wanbetalers om financiële redenen de premie niet kan opbrengen?

4

Heeft u inzicht hoeveel mensen om financiële redenen geen aanvullende verzekering hebben genomen?

Antwoord

Antwoord van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 28 augustus 2006)

1

Mijn reactie op dat bericht is dat ik van mening ben dat betrokkenen de dreiging kunnen afwenden door hun premie tijdig te betalen. Wat het genoemde aantal betreft maak ik uit het bericht op dat de in gang gezette incassoprocedure van de genoemde verzekeraars nog van invloed zal zijn op het uiteindelijk aantal verzekerden dat met de betaling in gebreke blijft.

2

Neen, dat inzicht is er niet. Het gaat hier om een persoonlijke afweging van iedere burger om, de eigen financiële omstandigheden in aanmerking nemende, een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten. De eigen verantwoordelijkheid voor de premiebetaling vloeit daaruit voort. Ik zie voor de overheid geen reden onderzoek te doen naar deze persoonlijke afwegingen. Los daarvan zijn er praktische belemmeringen die een succesvol onderzoek in de weg staan. Uit de in juni jl. verschenen zorgmonitor van de NZa blijkt dat de maandpremies voor aanvullende ziektekostenverzekeringen variëren van € 5 tot € 77, mede vanwege de grote verschillen in dekking. Het gaat dus om een zeer heterogeen product.

3

Neen, dat inzicht heb ik niet.

4

Uit de in het antwoord op vraag 2 genoemde zorgmonitor blijkt dat 93% van de verzekerden een aanvullende verzekering heeft afgesloten. 7% van de verzekerden heeft dus geen aanvullende verzekering. Ik heb geen inzicht in het aantal van hen dat daartoe om financiële redenen heeft besloten.


XNoot
1

 Algemeen Dagblad, 8 augustus jl.