Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-20061058

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1058

Vragen van de leden Noorman-den Uyl en Crone (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over de verrekening van toeslagen met inkomstenbelasting. (Ingezonden 16 februari 2006)

1

Bent u ervan op de hoogte dat de Belastingdienst de huurtoeslag en de zorgtoeslag verrekent met openstaande belastingaanslagen voor de inkomstenbelasting?

2

Bent u ervan op de hoogte dat conform artikel 45 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) het niet toegestaan is om de toeslagen uit de AWIR te verrekenen met nog openstaande belastingaanslagen voor de inkomstenbelasting?

3

In hoeveel gevallen heeft deze verrekening van toeslagen met openstaande vorderingen van de inkomstenbelasting plaatsgevonden?

4

Wat heeft deze onjuiste handelswijze van de Belastingdienst veroorzaakt?

5

Welke maatregelen heeft u getroffen om in alle gevallen deze verrekeningen terug te draaien en wanneer kunnen klanten van de Belastingdienst hier bericht over ontvangen? Zo neen, bent u voornemens dit alsnog te doen?

6

Hoe gaat u een dergelijke verrekening tussen toeslagen en inkomstenbelasting in de toekomst voorkomen?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris Wijn (Financiën). (Ontvangen 14 maart 2006)

1 en 2

Ja.

3

Deze verrekening heeft in 1139 gevallen plaatsgevonden.

4

Voor de reguliere uitbetalingen van toeslagen werkt het automatiseringssysteem op de juiste wijze. Daarnaast vinden echter ook uitbetalingen plaats naar aanleiding van het handmatige verwerken van aanvragen, bijvoorbeeld bij herstel van betalingen die door de bank zijn geweigerd etc.. Deze betalingen gaan via een bestaand proces dat niet voor de uitbetaling van toeslagen, maar voor belastingheffing is ingericht. In dat proces wordt de mogelijkheid tot verrekenen onderzocht voordat tot uitbetalen wordt overgegaan.

5 en 6

Er zijn inmiddels aanpassingen in de automatisering doorgevoerd om te voorkomen dat een dergelijke verrekening nog plaats kan vinden.

De betrokken aanvragers hebben inmiddels een brief ontvangen waarin uitleg wordt gegeven over de onterechte verrekening en wordt aangegeven dat de toeslag alsnog volledig wordt uitbetaald.