Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2282

Vragen van de leden Tonkens en Azough (beiden GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Vreemdelingenzaken en Integratie over het voortbestaan van de stichting Yousuf. (Ingezonden 7 juni 2004)

1

Is u bekend dat de stichting Yousuf in haar voortbestaan wordt bedreigd door de bezuiniging op de subsidies van Volksgezondheid, Welzijn en Sport?

2

Deelt u de mening dat het debat over islam en homoseksualiteit van groot belang is? Deelt u voorts de mening dat een stichting die dit debat aanzwengelt en voedt met deskundige informatie zeer waardevol kan zijn?

3

Hoe beoordeelt en waardeert u de activiteiten van de stichting Yousuf? Deelt u de mening van de voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. Vliegenthart en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mw. Van der Hoeven, die hebben gezegd dat de stichting Yousuf baanbrekend werk verricht, respectievelijk dat de stichting bijdraagt aan de integratie van moslims in de samenleving?1

4

Wat zijn de redenen om geen projectsubsidie meer te verlenen aan de stichting Yousuf? Bent u bereid de projectsubsidie om te zetten in een overgangssubsidie van twee jaar, zodat de stichting Yousuf de tijd heeft om te werken aan een solide financiële (commerciële) basis? Zo neen, waarom niet?

5

Indien de stichting Yousuf zal verdwijnen, op welke wijze zorgt u dan dat in opleidingen binnen de moslimgemeenschap en ook de hulpverlening het thema homoseksualiteit wordt aangekaart en overgedragen?

6

Vindt u het acceptabel dat gesubsidieerde organisaties de dupe worden van het heen en weer schuiven van verantwoordelijkheden tussen bewindspersonen?

7

Bent u bereid, gelet op het feit dat al ontslagprocedures in gang zijn gezet, deze vragen binnen een week te beantwoorden?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (Ontvangen 14 september 2004)

1

Ons is géén bezuiniging op de stichting Yoesuf bekend. Wél is ons bekend dat de, op 24 september 2002 door de staatssecretaris van VWS, verstrekte projectsubsidie aan deze stichting op 31 augustus a.s. afloopt omdat de afgesproken projectperiode dan is geëindigd.

2

Ja.

3

Hoewel wij, i.c. de staatssecretaris van VWS, nog niet beschikken over de eindresultaten van de Yoesuf projecten, kan al wel uit perspublicaties en voortgangsberichten vastgesteld worden dat stichting Yoesuf zeer actief is en aandacht vraagt voor de problematiek rond homoseksualiteit en levensbeschouwing(en) in het algemeen en de islam in het bijzonder.

4

Ons zijn géén aanvragen bekend van de stichting Yoesuf voor een nieuwe projectsubsidie.

Projectsubsidies zijn eindig. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvangende instelling om daarop te anticiperen en zonodig tijdig stappen te nemen om te voorzien in de periode ná het project. Ons is een brief bekend waarin Yoesuf organisaties en belangstellenden oproept giften te doen om een «overbruggingskrediet» van € 25.000 bijeen te brengen. Het is goed dat de stichting Yoesuf probeert bij andere maatschappelijke organisaties middelen los te krijgen en daarbij niet steeds naar de rijksoverheid kijkt. Overigens past het verstrekken van overbruggingskredieten niet in het nieuwe subsidiebeleid van VWS. In de door u reeds ontvangen Voortgangsrapportage Homo-emancipatiebeleid hebben wij aangegeven wat onze ambities zijn op de thema's: maatschappelijke ondersteuning, integratie van (allochtone en autochtone) homo's en dialoog tussen homoseksuelen en de verschillende levensbeschouwingen. Daarbij is ingegaan op de rol van FORUM bij dit thema. Daarnaast hebben wij in de voortgangsrapportage aangeven dat wij voor deze kabinetsperiode in totaal € 800.000 ter beschikking stellen voor het uitwerken van onze ambities op het terrein van de homo-emancipatie.

5

De stichting Yoesuf is opgezet en wordt bestuurd door vrijwilligers. Met het aflopen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten is niet gezegd dat daarmee ook de oorspronkelijk door vrijwilligers uitgevoerde activiteiten zullen verdwijnen. FORUM heeft in haar werkplan 2004 een aantal concrete activiteiten opgenomen op het gebied van homoseksualiteit en islam. In de voortgangrapportage Homo-emancipatiebeleid is hier nader op ingegaan. Ook binnen het inburgeringsprogramma geestelijke bedienaren wordt aan dit onderwerp aandacht besteed.

6

Verwijzend naar onze eerdere antwoorden op uw vragen 1 en 4 is volgens ons géén enkele sprake van een «heen en weer schuiven» tussen de verantwoordelijkheden van de afzonderlijke bewindspersonen.

7

Bij deze de antwoorden.


XNoot
1

Website van de stichting Yousuf.

Naar boven