Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-19961662

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1662

Vragen van het lid Leers (CDA) over de nieuwe APK-uitlaatgastest. (Ingezonden 26 augustus 1996)

1

Kent u het recente bericht met betrekking tot de nieuwe APK-uitlaatgastest en de kosten die dat voor de automobilist met zich mee zou gaan brengen?1

2

Zullen de kosten van de verplichte roetmeting per keuring minimaal f 60 zijn, ook voor schone rijders? Kunt u de opbouw van deze kosten toelichten?

3

Gaat u er vanuit, dat alle APK keurende garages deze roetmetingen uitvoeren en de daarvoor benodigde apparatuur aanschaffen? Welke mogelijkheden ziet u voor gemeenschappelijk gebruik van keuringsapparatuur? Welke eisen en waarborgen zullen worden gesteld aan de vakbekwaamheid en de objectieve oordeelsvorming van de keurmeester?

4

Wat zal de invoering van de zgn. viergasmeting voor de garagehouder gaan betekenen voor wat betreft de investering in vakmensen en apparatuur? En welke extra kosten zal dit voor de automobilist met zich mee kunnen brengen?

Antwoord

Antwoord van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat). (Ontvangen 3 september 1996)

1

Ja.

2

Het bedrag van f 60 is een raming van de kosten voor de APK-keurende garage en afkomstig van de BOVAG. De berekening die daaraan ten grondslag ligt is voor rekening van de BOVAG en ik ga daarop dan ook niet in.

Voor een toelichting op de invoering van de roetmeting verwijs ik volledigheidshalve naar een informatiebulletin dat op 14 augustus 1996 door RDW is verspreid1. Daarin ziet u dat de roetmeter ongeveer f 10 000,00 gaat kosten en dat de duur van de keuring ongeveer een kwartier langer wordt.

3

Ik ga er niet vanuit dat alle APK-keurende garages deze roetmetingen uitvoeren en de daarvoor benodigde apparatuur aanschaffen. Het is geen verplichting dat alle erkende APK-keurende garages roetmetingen moeten kunnen uitvoeren.

Voor het gemeenschappelijk gebruik van keuringsapparatuur zie ik geen mogelijkheden.

Gelet op de mogelijkheid voor een goed toezicht op de APK-keuringen door de Dienst voor het Wegverkeer is het niet toegestaan dat de APK-keuring wordt opgesplitst en onderdelen van de keuring verspreid worden over meerdere (APK-keurende) garages. Wel is toegestaan dat meerdere garages tezamen een APK-inrichting exploiteren en gebruiken.

De roetmeting vindt plaats met speciale apparatuur. De eisen voor deze apparatuur heb ik op 16 augustus bekend gemaakt (Stcrt. 157). De omstandigheden waaronder (toerental, bedrijfstemperatuur en dergelijke) de meting moet plaatsvinden en op welke wijze, worden op dit moment neergelegd in een aanpassing van de Ministeriële Regeling waarin de APK-keuring is beschreven.

Bovendien verzorgt de INNOVAM bijscholingscurssussen voor de APK-keurmeesters. Daarnaast zullen er in de komende maanden door de RDW, BOVAG en INNOVAM gezamenlijk voorlichtingsavonden over de opname van de roetmeting in de APK worden belegd. Gelet op het bovenstaande acht ik de benodigde bekwaamheid en objectieve beoordelingsvorming voldoende gewaarborgd.

4

De viergasmeting is een uitbreiding van de bestaande uitlaatgasmeting en er is dus reeds kennis over uitlaatgasmeting aanwezig. De (eventueel nieuwe) apparatuur kent doorgaans een zodanige mate van gebruiksvriendelijkheid dat het toepassen ervan weinig extra scholing vergt.

Een deel van de reeds bestaande apparatuur bij APK-keurende garages zal nu ook de viergasmeting kunnen uitvoeren. Anderen zullen moeten investeren in nieuwe apparatuur. In het laatste geval gaat het om circa f 10 000 per garage.

Omdat tijdens de keuring de apparatuur voor de bestaande CO-meting al is aangesloten, gaat het om een zeer bescheiden extra inspanning. Overigens zijn de APK-tarieven vrij. In veel gevallen is de APK-keuring een onderdeel geworden van het reguliere onderhoud van de auto en komt derhalve niet tot uitdrukking in een specifiek APK-tarief. Over het effect van de viergasmeting op het APK-tarief is dus weinig te zeggen.


XNoot
1

Telegraaf 22 augustus 1996.

XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.