Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

830

Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over agressieve handelspraktijken van het telecombedrijf Pretium. (Ingezonden 6 november 2009)

1

Wat is uw reactie op berichten over agressieve handelspraktijken van het telecombedrijf Pretium, in het bijzonder met betrekking tot de activiteiten van Gerecht Incasso B.V., zoals gemeld op het forum van Trosradar?1

2

Zijn de op het forum geschreven berichten waar dat het incasso-bureau Gerecht Incasso B.V. dat namens Pretium de incasso’s en sommaties tot betaling verstuurt, eigenlijk een onderdeel is van Pretium en dat de inschrijving van dit bureau bij de Kamer van Koophandel van 11-01-2007 tot 01-10-2009 was gestaakt, wegens het niet voldoen aan haar verplichtingen voor handelsregistratie? Zo ja, wilt u een strafrechtelijk onderzoek laten instellen naar deze praktijken?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) (ontvangen 30 november 2009)

1

Ik ga ervan uit dat u verwijst naar de reacties op het forum van Trosrader dat Pretium Telecom mogelijk via Gerecht Incasso B.V. consumenten aanmaningen stuurt, terwijl deze consumenten binnen de bedenktermijn gebruik hebben gemaakt van hun recht op ontbinding.

Zoals ik al heb aangegeven in de antwoorden op de vragen van het lid Vos (PvdA)1 staat in artikel 7:46i BW, eerste lid, in combinatie met artikel 7:46d, eerste en derde lid, BW dat in het geval van ontbinding van de overeenkomst binnen de bedenktermijn de consument recht heeft op kosteloze teruggave van hetgeen door hem aan de verkoper is betaald. Verder geldt dat wanneer een overeenkomst is herroepen door de consument binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 werkdagen, er geen sprake meer is van een overeenkomst tussen de verkoper en de consument. Een consument hoeft in zo’n geval dus niet te betalen indien deze wordt aangemaand door een incassobureau.

Indien een consument van mening is dat er ten onrechte een aanmaning is gestuurd door een incassobureau, dan kan de consument hier tegen bezwaar maken bij de verkoper en bij het incassobureau. De consument zou zijn bezwaar kunnen onderbouwen door een bewijsstuk van herroeping te overleggen. Een consument die schriftelijk de overeenkomst met de verkoper heeft ontbonden, overlegt bijvoorbeeld een kopie van de opzegbrief. Een consument die per aangetekende brief heeft opgezegd, overlegt het bewijs hiervan. Daarnaast kan de consument naar de Geschillencommissie Telecom of naar de rechter.

Ik ben van mening dat de huidige wet- en regelgeving voldoende waarborgen omvatten om de consument te beschermen wanneer deze zijn overeenkomst wil ontbinden. Verder kan de consument op ConsuWijzer informatie vinden over zijn rechten bij overeenkomsten op afstand.

Pretium Telecom heeft desgevraagd aangegeven dat Pretium Telecom alleen klanten aanmaant die een rechtsgeldige overeenkomst met Pretium Telecom zijn aangegaan en de diensten van Pretium Telecom hebben afgenomen, maar desondanks om welke reden dan ook (blijven) weigeren de facturen te voldoen. Pretium Telecom geeft aan dat consumenten die binnen de bedenktermijn van

hun recht op ontbinding gebruik maken, geen klant worden bij Pretium Telecom. Of de handelspraktijken van Pretium Telecom in strijd zijn met de huidige wet- en regelgeving laat ik aan het oordeel van de Consumentenautoriteit en de rechter.

2

In zijn algemeenheid wil ik u meegeven dat het in de praktijk vaker voorkomt dat bedrijven dezelfde aandeelhouders hebben. Deze zogenaamde holdings werken samen om synergie voordelen te bewerkstelligen. Er vanuit gaande dat iedere afzonderlijke B.V. zich houdt aan de wet- en regelgeving bestaat er naar mijn mening geen bezwaar hiertegen.

Uit de openbare gegevens van de Kamer van Koophandel kan ik niet afleiden dat Gerecht Incasso B.V. een onderdeel is van Pretium Telecom. Navraag bij de Kamer van Koophandel levert tevens op dat de inschrijven van Gerecht Incasso B.V. niet is gestaakt in de door u genoemde periode. In het licht van het hierboven gegeven antwoord zie ik geen reden voor nader onderzoek.


XNoot
1

 Forum Radar http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=25&t=23373&start=2540

XNoot
1

 Kamerstukken II, vergaderjaar 2009–2010, aanhangsel 502.

Naar boven