Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 5 december 2019

Agenda Maandag 9 december 2019 en dinsdag 10 december 2019

A. OPENBARE BEHANDELING

Maandag 9 december 2019 om 18.00 uurDinsdag 10 december 2019 om 11.00 uur

1. Gezamenlijk debat

35 302

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

35 303

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020)

35 304

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)

35 305

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021)

35 306

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven)

35 307

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten)

35 241

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking)

35 255

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies)

2. Hamerstukken

35 246

Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES (onder voorbehoud)

35 210 VIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

35 275

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

35 294

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd

3. Stemmingen

31 936, I / 637

Brief regering; Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen

Besluit van de Staatssecretaris van Defensie toe toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project Militair Radarstation Herwijnen

31 936, P

Motie van het lid De Vries (fractie-Otten) c.s. over de mogelijkheden om tot een Radar-Ruil te komen

35 167

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)

35 167, G

Motie van het lid Teunissen c.s. inzake een onderzoek voor een verbod op houtstook voor de opwekking van energie

35 167, H

Motie van het lid Teunissen c.s. over borging dat de inzet van alternatieve brandstoffen niet zal leiden tot hogere uitstoot dan gerealiseerd zou zijn bij de inzet van kolencentrales

35 167, I

Motie van het lid Van der Linden c.s. inzake de onwenselijkheid dat de resterende Nederlandse kolencentrales tot biomassacentrales worden omgebouwd

35 167, J

Motie van het lid Vendrik c.s. over het voorlopig niet afgeven van nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

35 213

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong