Agenda opgesteld 5 oktober 2017

Agenda Dinsdag 10 oktober 2017

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 uur

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen

I hamerstuk

34 623

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

II debat

31 461

Voorstel van wet van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Financiën:

34 677

Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Naar boven