Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 19 september 2013

Agenda Dinsdag 24 september 2013

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

33 442

Wijziging van de Wet zeevarenden, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning

33 605 XV

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012

33 640 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

(onder voorbehoud)

33 527

Regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie)

II debat

30 519

Voorstel van wet van het lid Oskam tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar

III debat

Beleidsdebat Cultuur

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

33 352

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

33 605 VI

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

33 501

Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

33 553

Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel)