Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 15 november 2012

Agenda Maandag 19 november en dinsdag 20 november 2012

A. OPENBARE BEHANDELING

Aanvang maandag 19 november om 19.00 uur

Voortgang op dinsdag 20 november 2012 om 09.00 uur

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

33 294

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014

onder voorbehoud

33 150

Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering

33 244

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze wet en enige andere wijzigingen

II debat

Algemene Financiële Beschouwingen

2. stemmingen

C, ek-E

Motie van het lid Bröcker c.s. over de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

33 208

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken

2. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

33 327

Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)