Agenda opgesteld 10 juni 2010

Agenda Dinsdag 15 juni 2010

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR

1. Stemming:

31 531

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB)

2. Behandeling van de volgende (wets)voorstellen:

I

LXXXVII

Raming der voor de Eerste Kamer in 2011 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten

II

31 813 (R 1873)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties

III

31 831

Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)

3. Debat:

Debat over het natuurherstel en verdieping van de Westerschelde

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Justitie:

30 511

Voorstel van wet van het lid Waalkens tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

Naar boven