Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2015, 41742Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Financiën van 16 november 2015, 2015-0000018448, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173) en ter implementatie van richtlijn nr. 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (PbEU 2014, L 173) (Implementatieregeling Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen)

De Minister van Financiën,

Gelet op richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173), richtlijn nr. 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (PbEU 2014, L 173), en de artikelen 1:24, vierde lid, 1:25, vierde lid, 1:51e, 1:65, zesde lid, 1:69, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft wordt gewijzigd als volgt:

A

Tabel 1 wordt vernummerd tot tabel 1a en als volgt gewijzigd:

1. Voor de categorie ‘Banken en beleggingsondernemingen’ wordt een categorie ingevoegd, luidende:

Banken

Richtlijn depositogarantiestelsels:

art. 4, tiende en elfde lid

Uitvoering periodieke stresstests depositogarantiestelsel en bescherming daarbij gebruikte informatie

art. 19, tweede lid

Informatievoorziening aan depositohouders over niet langer door het depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s

2. In de categorie ‘Banken en beleggingsondernemingen’ wordt na het onderdeel van de tabel dat betrekking heeft op de ‘richtlijn kapitaalvereisten’ een onderdeel ingevoegd, luidende:

 

Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen:

art. 3, vierde lid

Algemene samenwerkingsverplichting ten behoeve van afwikkeling

art. 3, zevende lid

Rekening houden met mogelijke gevolgen van besluiten in andere lidstaten waar de entiteit actief is

art. 6, vierde lid

Raadpleging van afwikkelingsautoriteit over herstelplan

art. 11, tweede lid

Informatieverstrekking ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van afwikkelingsplannen

art. 14, eerste en tweede lid

Toezending (groeps)afwikkelingsplannen aan toezichthouders

art. 17, zevende lid

Raadpleging toezichthouder bij en rekening houden met gevolgen van vaststelling alternatieve maatregel voor wegnemen wezenlijke belemmeringen voor afwikkelbaarheid

art. 22

Toesturen goedgekeurde overeenkomsten voor financiële steun binnen de groep

art. 27, tweede lid

Kennisgeving van bevoegdheid tot nemen van vroegtijdige interventiemaatregel vanwege bepaalde overtreding of een snel verslechterende financiële toestand

art. 34, eerste, tweede, vijfde en zesde lid

In acht nemen algemene beginselen met betrekking tot afwikkeling

art. 45, vijftiende lid

Overleg met toezichthouder over vereisten aan en verificatie van MREL en besluitvorming in overeenstemming met procedures voor opstellen en bijhouden van afwikkelingsplannen

art. 47, derde lid

Bij bail-in en AFOMKI rekening houden met waardering, het bedrag dat moet worden afgeschreven of omgezet en de raming van het totaalbedrag aan bail-in

art. 51

Opstellen en uitvoeren bedrijfssaneringsplan bij bail-in met het oog op herkapitalisatie.

art. 54, tweede lid

Beoordeling of het passend is dat de instelling procedurele belemmeringen voor bail-in wegneemt en indien het afwikkelingsplan in bail-in voorziet, of bail-in daadwerkelijk kan worden toegepast

art. 59, achtste en negende lid

Kennisgevings- en raadplegingsvereisten bij vaststelling omtrent levensvatbaarheid instelling

art. 62, eerste tot en met zevende lid

Procedure voor vaststelling levensvatbaarheid instelling

art. 62, negende lid

Uitvoering besluit tot afschrijven of omzetten kapitaalinstrumenten

art. 67, tweede lid

Niet overgaan tot overdracht, omzetting of andere maatregel m.b.t. activa in derde landen bij uiterste twijfelachtigheid over mogelijkheid tot uitvoering daarvan

art. 69, vijfde lid

Rekening houden met gevolgen financiële markten bij opschorting verplichtingen instelling in afwikkeling

art. 70, derde lid

Beperkingen uitoefening zekerheidsrechten consistent opleggen aan groepsentiteiten in afwikkeling

art. 70, vierde lid

Rekening houden met gevolgen financiële markten bij opleggen beperkingen uitoefening zekerheidsrechten

art. 71, zesde lid

Rekening houden met gevolgen financiële markten bij tijdelijke opschorting van beëindigingsrechten

art. 81, derde en vierde lid

Vertrouwelijke kennisgeving dat instelling faalt of waarschijnlijk zal falen en dat dit redelijkerwijs niet zal worden voorkomen met particuliere maatregelen

art. 82, tweede lid

Vereisten aan besluit tot nemen van afwikkelingsmaatregel

art. 83

Procedurele vereisten na nemen afwikkelingsmaatregelen

art. 84, vijfde lid, onderdeel c

Uitwisselen informatie nationale toezichthouders en autoriteiten

art. 87

In acht nemen beginselen besluitvorming groepsafwikkeling

art. 91, tweede lid

Beoordeling waarschijnlijke invloed afwikkelingsmaatregelen op de groep en haar entiteiten in andere lidstaten

art. 112, derde lid

Bekendmaking informatie over opgelegde sancties op website

B

Na artikel 1a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1b

De Autoriteit Financiële Markten neemt bij de uitvoering van haar taak op grond van de wet de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbepalingen in acht.

Tabel 1b. Taakuitoefening Autoriteit Financiële Markten
 

Relevante richtlijnbepalingen:

Korte omschrijving:

Banken en belegggingsondernemingen

Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen:

art. 3, vierde lid

Algemene samenwerkingsverplichting ten behoeve van afwikkeling

art. 3, zevende lid

Rekening houden met mogelijke gevolgen van besluiten in andere lidstaten waar de entiteit actief is

art. 6, vierde lid

Toetsing herstelplan door de afwikkelingsautoriteit

art. 11, tweede lid

Informatie ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van afwikkelingsplannen

art. 27, tweede lid

Kennisgeving van bevoegdheid tot nemen van vroegtijdige interventiemaatregel vanwege bepaalde overtreding of een snel verslechterende financiële toestand

art. 59, achtste en negende lid

Kennisgevings- en raadplegingsvereisten bij vaststelling omtrent levensvatbaarheid instelling

art. 81, derde en vierde lid

Vertrouwelijke kennisgeving dat instelling faalt of waarschijnlijk zal falen en dat dit redelijkerwijs niet zal worden voorkomen met particuliere maatregelen

art. 87

In acht nemen beginselen besluitvorming groepsafwikkeling

art. 112, derde lid

Bekendmaking informatie over opgelegde sancties op website

C

Tabel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het opschrift komt ‘toezichthouders’ te vervallen.

2. Voor de categorie ‘Banken en beleggingsondernemingen’ wordt een categorie ingevoegd, luidende:

Banken

Richtlijn depositogarantiestelsels:

art. 10, tiende lid

Informatie aan EBA inzake onder het Nederlandse depositogarantiestelsel aangehouden gegarandeerde deposito’s en de financiële middelen in het depositogarantiefonds

art. 14, tweede lid

Verplichtingen in het kader van samenwerking met andere depositogarantiestelsels

art. 14, vierde lid

Informatie-uitwisseling inzake depositogarantiestelsels

art. 17, eerste lid

Informatie aan EBA in het kader van vergunningverlening over het depositogarantiestelsel dat op een bank van toepassing is

3. In de categorie ‘Banken en beleggingsondernemingen’ wordt na het onderdeel van de tabel dat betrekking heeft op de ‘richtlijn kapitaalvereisten’ een onderdeel ingevoegd, luidende:

 

Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen:

art. 4, zevende lid

Informatie aan EBA inzake toepassing regels over herstel- en afwikkelingsplannen

art. 7, derde lid

Informatie inzake groepsherstelplannen

art. 11, tweede lid

Informatie ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van afwikkelingsplannen

art. 14, eerste en tweede lid

Toesturen (groeps)afwikkelingsplannen

art. 22

Toesturen goedgekeurde overeenkomsten voor financiële steun binnen de groep

art. 25, derde lid

Kennisgeving goedkeuren, verbieden of beperken financiële steun

art. 25, vierde lid

Bezwaren voorleggen aan EBA inzake verbieden of beperken financiële steun

art. 25, zesde lid, tweede volzin

Kennisgeving verlenen financiële steun

art. 25, zevende lid

Verzoek aan consoliderende toezichthouder tot herbeoordeling groepsafwikkelingsplan of herzien herstelplan

art. 30, eerste tot en met vijfde en zevende lid

Coördinatie vroegtijdige-interventiemaatregelen en aanstelling van een tijdelijk bewindvoerder ten aanzien van groepen

art. 35, zevende lid

Overwegen aanstellen één bijzondere bestuurder voor een groep

art. 44, twaalfde lid

Kennisgeving Europese Commissie over uitsluiten van bepaalde passiva van bail-in

art. 45, zestiende lid

Kennisgeving aan EBA van MREL-vereisten voor alle entiteiten

art. 59, achtste en negende lid

Kennisgevings- en raadplegingsvereisten bij vaststelling omtrent levensvatbaarheid instelling

art. 62, eerste en achtste lid

Kennisgeving overweging vaststelling en gezamenlijke besluitvorming omtrent levensvatbaarheid instelling

art. 81, derde en vierde lid

Vertrouwelijke kennisgeving dat instelling faalt of waarschijnlijk zal falen en dat dit redelijkerwijs niet zal worden voorkomen met particuliere maatregelen

art. 83, eerste tot en met derde lid

Procedurele vereisten na nemen afwikkelingsmaatregelen

art. 87

In acht nemen beginselen besluitvorming groepsafwikkeling

art. 88, eerste tot en met derde, vijfde en zesde lid

Oprichting van, deelname aan en voorzitten van afwikkelingscolleges

art. 89

Oprichting en functioneren van Europese afwikkelingscolleges

art. 91, eerste, zevende en negende tot en met dertiende lid

Besluitvorming en procedures bij groepsafwikkeling waarbij een dochteronderneming van de groep is betrokken

art. 92, met uitzondering van het vierde lid

Besluitvorming en procedures bij groepsafwikkeling

art. 113, eerste lid

Kennisgeving aan EBA van opgelegde sancties als bedoeld in artikel 111 van de richtlijn alsmede de status van eventueel ingestelde beroepen en resultaat daarvan

D

In artikel 4 wordt na ‘1a,’ ingevoegd: 1b,.

E

In artikel 5 wordt na ‘1:24, vierde lid,’ ingevoegd: 1:25, vierde lid,.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, met uitzondering van artikel I, onderdeel Z, in werking treedt. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de dag waarop de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen in werking treedt, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

TOELICHTING

Algemeen

Deze wijziging van de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft (Rgsft) houdt verband met de implementatie van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen1 en de herschikte richtlijn depositogarantiestelsels.2 Aan de Rgsft worden artikelen uit genoemde richtlijnen toegevoegd die de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in acht moeten nemen bij de uitvoering van hun taken of bij grensoverschrijdende samenwerking en informatie-uitwisseling met toezichthouders of afwikkelingsautoriteiten uit andere (lid)staten of Europese instanties.

Nieuw is dat nu ook bepalingen in de Rgsft worden opgenomen die alleen voor de AFM relevant zijn in het kader van de uitvoering van haar toezichtstaak (zie artikel 1b). Tot op heden bevatte deze regeling alleen een opsomming van richtlijnbepalingen die voor de taakuitoefening van DNB relevant zijn. Een richtlijnbepaling die enkel voor de AFM relevant is, betreft bijvoorbeeld samenwerking met de afwikkelingsautoriteit indien een beleggingsonderneming moet worden afgewikkeld.

Tot slot is van belang erop te wijzen dat DNB is aangewezen als de nationale afwikkelingsautoriteit voor de uitvoering van de BRRD en de verordening die het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (SRM)3 instelt.4 De voor DNB toegevoegde relevante richtlijnbepalingen in Tabel 1a (nieuw) en Tabel 3 zijn, afhankelijk van de inhoud van de richtlijnbepaling, relevant voor DNB in het kader van de uitvoering van haar prudentiële toezicht- of afwikkelingstaak, of beiden. Zo geldt de genoemde verplichting tot samenwerking bij afwikkeling voor DNB ten aanzien van de uitvoering van zowel de toezichthoudende taken als de afwikkelingstaken.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173).

X Noot
2

Richtlijn nr. 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (PbEU 2014, L 173).

X Noot
3

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225).

X Noot
4

Zie artikel 3a van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.