Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2012, 190Besluiten van algemene strekking

Implementatie van de Omnibus I richtlijn met betrekking tot de samenwerking van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten met de Europese toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor systeemrisico’s, nr. FM/2011/10324 M

De Minister van Financiën,

Gelet op verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (PbEU 2010, L 331), verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese bankenautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331), verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331), verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331), alsmede richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331);

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

derde witwasrichtlijn:

richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en ter uitvoering van richtlijn 2006/70 EG tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen, de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU 2005, L 214);

finaliteitsrichtlijn:

richtlijn nr. 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter afwikkeling betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (PbEG 1998, L 166);

herziene richtlijn beleggingsinstellingen:

richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (PbEU 2009, L 302);

herziene richtlijn banken:

richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU 2006, L 177);

herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid:

richtlijn nr. 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) (PbEU 2006, L 177);

pensioenrichtlijn:

richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PbEG 2003, L 235);

richtlijn financiële conglomeraten:

Richtlijn nr. 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG 2003, L 35);

richtlijn markten voor financiële instrumenten:

richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEU 2004, L 145);

richtlijn marktmisbruik:

richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (PbEG 2003, L 96);

richtlijn prospectus:

richtlijn nr. 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van richtlijn nr. 2001/34/EG (PbEG 2003, L 345);

richtlijn transparantie:

richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU 2004, L 390);

verordening 1093/2010:

verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese bankenautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331);

verordening 1094/2010:

verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331);

verordening 1095/2010:

verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331).

Artikel 2

De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten nemen bij de uitvoering van hun taken op grond van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet, de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbepalingen betreffende samenwerking en informatieverstrekking in acht.

Tabel 1. Samenwerking en informatieverstrekking in Europees verband
 

Relevante richtlijnbepalingen:

Korte omschrijving:

Banken

Herziene richtlijn banken:

art. 6, eerste lid

Informatie inzake voorwaarden die aan vergunning worden gesteld

 

art. 9, tweede lid, onderdeel b

Informatie inzake verlening van een vergunning

 

art. 14

Informatie inzake verlening van een vergunning

 

art. 17, tweede lid

Informatie inzake intrekking van een vergunning

 

art. 33, eerste alinea

Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie

 

art. 36

Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie

 

art. 36

Informatie inzake vestigen bijkantoor of aanbieden dienst in een andere lidstaat

 

art. 38, tweede lid

Informatie inzake vestigen bijkantoor of aanbieden dienst in een andere lidstaat

 

art. 42 ter

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 44, tweede lid

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 46

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 49

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 111, eerste lid

Informatie inzake vastgestelde limiet

 

art. 126, vierde lid

Informatie inzake (taak)delegatieregeling of samenwerkingsovereenkomst

 

art. 130, eerste lid

Informatie inzake een noodsituatie

 

art. 131, derde alinea

Informatie inzake (taak)delegatieregeling of samenwerkingsovereenkomst

 

art. 131bis, eerste lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 131bis, tweede lid, zesde alinea

Informatie inzake een gegeven dat van belang is voor het toezicht of de ordelijke werking van markten

 

art. 132, eerste lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 140, derde lid

Informatie inzake een lijst met financiële holdings

 

art. 143, tweede lid, sub ii

Rekening houden met richtsnoeren en raadplegen betreffende instantie bij uitvoeren verificatie

 

art. 143, derde lid

Informatie inzake gehanteerde toezichtmodellen

 

Herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid:

 

art. 22, eerste lid, laatste alinea

Informatie inzake ontheffing kapitaalseisen op geconsolideerde basis

 

art. 32, eerste lid, tweede alinea

Informatie inzake vastgestelde procedures om te voorkomen dat instellingen aanvullende kapitaalvereisten opzettelijk omzeilen

 

art. 36, eerste lid

Informatie inzake aangewezen toezichthouder

 

art. 38, eerste lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

Banken, natuurlijke personen en financiële instellingen

Derde witwasrichtlijn:

art. 11, vierde lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

art. 16, tweede lid

Informatie inzake derdelanden

art. 28, zevende lid

Informatie inzake derdelanden

art. 31, tweede lid

Informatie inzake derdelanden

art. 37 bis

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten

Richtlijn markten voor financiële instrumenten:

art. 5, derde lid

Informatie inzake verlening van een vergunning

art. 8, tweede lid

Informatie inzake intrekken van een vergunning

art. 15, eerste lid

Informatie inzake moeilijkheden in een derde land

 

art. 27, tweede lid

Informatie inzake indeling aandelenklasse

 

art. 36, zesde lid

Informatie inzake intrekking van een vergunning

 

art. 41, tweede lid

Informatie inzake opschorting van de handel

 

art. 47

Informatie inzake (wijzigingen in) een lijst met gereglementeerde markten

 

art. 48, eerste lid

Informatie inzake aangewezen autoriteiten

 

art. 48, tweede lid, derde alinea

Informatie inzake (taak)delegatieregeling of samenwerkingsovereenkomst

 

art. 51, vierde en vijfde lid

Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie

 

art. 53, derde lid

Informatie inzake beschikbare klachten- en beroepsprocedures

 

art. 56, eerste lid, derde alinea

Informatie inzake aangewezen autoriteiten

 

art. 56, vierde lid

Informatie inzake geconstateerde onregelmatigheid

 

art. 57, vijfde lid

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 59, tweede lid

Informatie inzake problemen samenwerking, inclusief weigering informatie te verstrekken door een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat

 

art. 62, eerste, tweede en derde lid, onderdelen a

Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie

 

art. 62bis

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

Betalings- en afwikkelingssystemen

Finaliteitsrichtlijn:

art. 6, derde lid

Informatie inzake een faillissement

art. 10, eerste lid

Informatie inzake aangewezen autoriteiten, systemen en systeembeheerders

art. 10 bis

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

Effectenmarkten

Richtlijn marktmisbruik:

art. 14, vijfde lid

Informatie inzake een getroffen administratieve maatregel of een opgelegde sanctie

art. 15 bis

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

Effecten uitgevende instellingen

Richtlijn prospectus:

art. 13, tweede lid

Informatie inzake goedkeuring prospectus

art. 13, vijfde lid

Informatie inzake delegatie goedkeuring prospectus

 

art. 14, eerste lid

Beschikbaar stellen van prospectus

 

art. 17, eerste lid

Geldigheid prospectus

 

art. 17, tweede lid

Mededeling inzake vereiste nieuwe informatie

 

art. 18, derde lid

Informatie en publicatie van certificaten van goedkeuring

 

art. 21, eerste lid bis en ter

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 21, tweede lid, derde alinea

Informatie inzake delegatieregeling

 

art. 21, vierde lid

Deelname inspecties ter plaatse

 

art. 22, derde lid

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 23

Informatie inzake geconstateerde onregelmatigheid en getroffen maatregelen

 

Richtlijn transparantie:

 

art. 23, eerste lid, laatste volzin

Informatie inzake wijziging vergunning

 

art. 24, eerste lid, eerste alinea

Informatie inzake aangewezen autoriteiten

 

art. 24, derde lid

Informatie inzake (taak)delegatieregeling

 

art. 25, tweede lid ter en quater

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 25, derde lid

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 25, vierde lid

Informatie inzake samenwerkingsovereenkomst

 

art. 26

Informatie inzake geconstateerde onregelmatigheid en getroffen maatregelen

Financiële conglomeraten

Richtlijn financiële conglomeraten:

art. 4, tweede lid

Informatie inzake aanmerken groep als financieel conglomeraat

art. 9, tweede lid

Toezicht op geactualiseerde herstel- en saneringsregelingen en -plannen

 

art. 10, eerste lid

Informatie inzake aangewezen coördinator

 

art. 12, eerste lid

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 12 bis

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 14, eerste lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 18, eerste lid

Rekening houden met richtsnoeren

Instellingen voor collectieve belegging in effecten

Herziene richtlijn beleggingsinstellingen:

art. 6, eerste lid

Informatie inzake verlening van een vergunning

art. 9, tweede lid

Informatie inzake moeilijkheden in een derde land

art. 21, vijfde lid, onderdeel a

Informatie inzake problemen samenwerking, inclusief weigering informatie te verstrekken door een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat

 

art. 21, zevende lid

Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie

 

art. 21, negende lid

Informatie inzake weigering van vergunningverlening

 

art. 32, zesde lid

Informatie inzake verlening van een ontheffing

 

art. 51, eerste lid

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 52, vierde lid, derde alinea

Informatie inzake informatie inzake een lijst met specifieke obligaties en categorieën uitgevende instellingen die bevoegd zijn deze obligaties uit te geven

 

art. 97, eerste lid

Informatie inzake aangewezen autoriteiten

 

art. 101, eerste lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 102, tweede en vijfde lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 103, derde en zevende lid

Informatie inzake aangewezen autoriteiten

 

art. 108, vijfde lid, tweede alinea

Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie

Pensioenfondsen

Pensioenrichtlijn:

art. 9, eerste lid

Informatie inzake verlening van een vergunning of registratie

 

art. 9, vijfde lid

Informatie inzake verlening van een vergunning

 

art. 14, vierde lid

Informatie inzake verbod activiteiten

 

art. 20, elfde lid

Informatie inzake nationale voorzieningen

 

art. 21, tweede lid bis

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 21, derde lid

Informatie inzake moeilijkheden toepassing richtlijn

Artikel 3

De in artikel 19, eerste lid, van verordening 1093/2010, onderscheidenlijk artikel 19, eerste lid, van verordening 1094/2010 en artikel 19, eerste lid, van verordening 1095/2010, bedoelde procedure voor de schikking van meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties is van toepassing in de gevallen, vermeld in de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbepalingen.

Tabel 2. Schikking van meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties
 

Relevante richtlijnbepalingen:

Betreft meningsverschillen inzake:

Banken

Herziene richtlijn banken:

 

art. 42

Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan informatieverzoek

 

art. 42bis, eerste lid

Beoordeling met betrekking tot het aanmerken van een bijkantoor als significant

 

art. 129, eerste lid

Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan taken door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

 

art. 129, tweede lid

Gezamenlijk oordeel met betrekking tot een vergunningaanvraag

 

art. 129, derde lid

Beoordeling met betrekking tot het besluiten of het geconsolideerde eigen vermogen van een groep toereikend is

 

art. 132, eerste lid

Te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten

Richtlijn markten voor financiële instrumenten:

art. 58bis

Te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

art. 62, eerste, tweede en derde lid, onderdelen b

Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan taken door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

Effectenmarkten

Richtlijn marktmisbruik:

art. 16, tweede lid, vierde alinea

Te late honorering of afwijzing van een informatieverzoek door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

art. 16, vierde lid, vijfde alinea

Te late honorering of afwijzing van een verzoek met betrekking tot een onderzoek gericht aan een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat

Effecten uitgevende instellingen

Richtlijn prospectus:

art. 22, tweede lid

Te late honorering of afwijzing van een informatieverzoek door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

Richtlijn transparantie:

art. 25, tweede lid bis

Te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

Financiële conglomeraten

Richtlijn financiële conglomeraten:

art. 18, eerste lid bis

Beoordeling van een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat met betrekking tot de gelijkwaardigheid van het toezicht in derdelanden

Instellingen voor collectieve belegging in effecten

Herziene richtlijn beleggingsinstellingen:

art. 21, vijfde lid, onderdeel b

Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan taken door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

art. 101, achtste lid, onderdelen a, b en c

Te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

art. 108, vijfde lid, sub b

Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan taken door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

Artikel 4

Een wijziging van de in de artikelen 2 en 3 genoemde richtlijnbepalingen gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2011, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2012.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2011

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.

TOELICHTING

Dit besluit strekt tot implementatie van de Omnibus I richtlijn1 en ziet op de grensoverschrijdende samenwerking tussen De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markt (AFM) enerzijds en de Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, ESMA en EIOPA) en het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) anderzijds.2 De Omnibus I richtlijn wijzigt een aantal sectorale richtlijnen inzake financiële diensten (de richtlijnen opgenomen onder artikel 1 van dit besluit) en geeft daarmee nadere invulling aan een aantal algemene bevoegdheden van drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten en een Europees Comité voor systeemrisico’s.

Artikel 2

Op basis van de oprichtingsverordeningen van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten en van het Europees Comité voor systeemrisico’s moeten de toezichthouders AFM en DNB verplicht samenwerken met deze instanties en hen van de benodigde informatie voorzien.3 In de Omnibus I richtlijn worden deze algemene bevoegdheden nader uitgewerkt.De specifieke samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichtingen zijn opgenomen in artikel 2 van dit besluit.

Artikel 3

In de gelijkluidende artikelen 19 van de drie oprichtingsverordeningen van de Europese toezichthoudende autoriteiten4 is een algemene procedure opgenomen met betrekking tot schikking van meningsverschillen tussen nationale toezichthoudende autoriteiten in grensoverschrijdende situaties. In het eerste lid van artikel 19 is bepaald dat deze procedure alleen van toepassing is in de gevallen die zijn vermeld in de sectorale richtlijnen. De Omnibus I richtlijn wijzigt daartoe een aantal sectorale richtlijnen inzake financiële diensten. Aan de desbetreffende richtlijnbepalingen wordt uitvoering gegeven door artikel 3 van dit besluit.

Artikel 5

De Omnibus I richtlijn dient op 31 december 2011 omgezet te zijn. Daarbij aansluitend gaat dit besluit met ingang van 1 januari 2012 gelden. Indien het besluit later dan 1 januari 2012 in de Staatscourant wordt geplaatst werkt het besluit daarom terug tot 1 januari 2012.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.


X Noot
1

Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331).

X Noot
2

Voor de internationale herkenbaarheid van de nieuwe Europese instanties is gekozen om deze met hun Engelstalige afkortingen aan te duiden. De volledige Nederlandse namen zijn als volgt: Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB), Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en Europese Bankenautoriteit (EBA).

X Noot
3

Verordening 1093/2010 (EBA), verordening 1094/2010 (EIOPA), verordening 1095/2010 (ESMA) en verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (PbEU 2010, L 331) (ESRB).

X Noot
4

Verordening 1093/2010, verordening 1094/2010 en verordening 1095/2010.