Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2011, 2833Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 februari 2011, nr. AV/PB/2011/1986, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanwijzing van de Stichting Pensioenregister

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 51, vijfde lid, van de Pensioenwet en artikel 62, vijfde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

Besluit:

ARTIKEL I

Na artikel 1 van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a. Stichting Pensioenregister

Als instelling als bedoeld in artikel 51, vijfde lid, van de Pensioenwet dan wel artikel 62, vijfde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt aangewezen de Stichting Pensioenregister.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 februari 2011

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp.

TOELICHTING

Op grond van artikel 51, vijfde lid, van de Pensioenwet en artikel 62, vijfde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wijst de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een instelling aan die tot taak heeft het ontwikkelen en beheren van het pensioenregister en die zorg draagt voor de tijdige verwerking van pensioenaanspraken en het goed functioneren van het pensioenregister. In deze regeling wordt de Stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband van de pensioenkoepels (de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de Unie van Beroepspensioenfondsen), het Verbond van Verzekeraars en de Sociale verzekeringsbank, als zodanig aangewezen.

De wet waarin de grondslag voor de aanwijzing is opgenomen, de Wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister (Kamerstukken 32 533) heeft, wat de grondslag betreft, terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011. Voor de inwerkingtreding van deze regeling wordt hierbij aangesloten.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp.