Ontwerpbesluit Legger oppervlaktewaterlichamen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

 

Op 11 januari 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen in ontwerp vastgesteld. Deze wijziging heeft betrekking op het gebied Haerst-Genne als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in deze gebieden. De onderhavige ontwerpwijzigingen van de legger hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom. Voor meer informatie over Waterschapszorg, zie www.wdodelta.nl/waterschapszorg.

 

In de legger zijn de ligging en de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen opgenomen, alsook de vorm, afmeting en constructie waaraan die waterstaatswerken moeten voldoen. De bijbehorende kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, zijn ook opgenomen. De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (voor zover niet in de Keur opgenomen).

 

De ontwerplegger oppervlaktewaterlichamen van het gebied Haerst-Genne is te raadplegen via volgende link: https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f5a45cb1908495181cfdbfdfb04660c

 

Op de ontwerplegger is te zien of en zo ja hoe de status van watergangen verandert. Let op! Als de status van A- naar C-watergang wijzigt, staat het waterschap nog vermeld als voormalige onderhoudsplichtige. Als de status van B- naar C-watergang wijzigt, staan de aangelanden nog vermeld als voormalige onderhoudsplichtigen. Die onderhoudsplichten vervallen met de statuswijzing en zullen dan ook niet meer te zien zijn in de legger na vaststelling daarvan.

 

De ontwerplegger ligt vanaf 31 januari 2022 gedurende een periode van zes weken digitaal ter inzage en kan digitaal worden ingezien via de eerder genoemde link.

 

Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het Waterschap kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. U kunt ook via een digitaal formulier uw zienswijze kenbaar maken. Dit formulier is te benaderen via volgende link: www.wdodelta.nl/zienswijze.

 

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk 9 maart 2022 gemaakt te zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met omgevingsmanagers Jessica Stoker of Wilgert Veldman, 088-233 1200. Voor eventuele andere informatie kunt u eveneens contact opnemen met Wilgert Veldman.

 

Zwolle, 31 januari 2022

 

Naar boven