Jaarstukken AGV 2021

 

Op 7 juli 2022 vergadert het Algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht over de vaststelling van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van het waterschap over 2021.

Met de jaarverslaggeving legt het Dagelijks bestuur verantwoording af aan het Algemeen bestuur over het financiële beheer van het begrotingsjaar 2021.

Inzien van de jaarstukken

U kunt de jaarstukken, de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en het accountantsverslag voor het verslagjaar eindigend op 31 december 2021 digitaal inzien vanaf woensdag 23 juni tot en met donderdag 7 juli op www.overheid.nl. Tijdens kantooruren zijn de jaarstukken ook (digitaal) in te zien via de informatiezuil op het kantoor van het Waterschap en Waternet aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam. Het kantoor is op werkdagen open van 08.00 tot 17.00 uur.

De jaarstukken zijn ook digitaal in te zien op de website van AGV www.agv.nl .

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer R.A.R. van Ommeren, van de afdeling Financiën & Control, bereikbaar via de Klantenservice van Waternet 0900 93 94 (geen extra belkosten).

Inspraak

U kunt tot en met donderdag 7 juli a.s. schriftelijk uw bedenkingen indienen bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

 

Amsterdam, 23 juni 2022

Naar boven