Vaststelling aanwijzing heffing en invordering van belastingen en rechten art. 114 en 115 Waterschapswet

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen:

gelezen het voorstel van 30 mei 2022, nr. 2022011730;

gelet op de artikelen 114, 115 en 123 van de Waterschapswet;

besluit:

I vast te stellen de volgende aanwijzing inzake de heffing en de invordering van

de belastingen en rechten als bedoeld in artikel 114 en 115 Waterschapswet:

 

 • 1.

  Artikel 1 Ambtenaar Heffing als bedoeld in artikel 123 lid 3 sub b Waterschapswet

 • 2.

  De concerncontroller is aangewezen als de ambtenaar belast met de heffing van de belastingen en rechten als bedoeld in artikel 114 en 115 Waterschapswet.

 • 3.

   

 • 4.

  Artikel 2 Ambtenaar Invordering als bedoeld in artikel 123 lid 3 sub c Waterschapswet

 • 5.

  De concerncontroller is aangewezen als de ambtenaar belast met de invordering van de belastingen en rechten als bedoeld in artikel 114 en 115 Waterschapswet.

 • 6.

   

 • 7.

  Artikel 3 Ambtenaren heffing of invordering als bedoeld in artikel 123 lid 3 sub d Waterschapswet

 • 8.

  Medewerkers van het team Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering zijn de ambtenaren belast met de heffing of de invordering van de belastingen en rechten als bedoeld in artikel 114 en 115 Waterschapswet .

 • 9.

   

II de datum van inwerkingtreding van dit besluit vast te stellen op de dag na die van de

bekendmaking;

III te bepalen dat de datum van ingang van de toepassing van dit besluit 1 juni 2022 is.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen op 14 juni 2022.

drs. J. Daane

secretaris-algemeen directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars

dijkgraaf

Naar boven