Definitief besluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta

 

Op 8 februari 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta wijzigingen op de legger voor oppervlaktewaterlichamen definitief vastgesteld. Deze definitief vastgestelde wijzigingen hebben betrekking op de gebieden rond Kampen, Rouveen en Staphorst als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in deze gebieden. De onderhavige wijzigingen hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.

 

Voor meer informatie over Waterschapszorg, zie www.wdodelta.nl/waterschapszorg.

In de legger zijn de ligging en de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen, alsook de vorm, afmeting en constructie waaraan die waterstaatswerken moeten voldoen. De bijbehorende kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, zijn ook opgenomen. De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (voor zover niet in de Keur opgenomen).

 

Gelijktijdig met de gebieden rond Kampen, Rouveen en Staphorst is de ontwerplegger oppervlaktewaterlichamen van het gehele beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta ter inzage gelegd. Zodoende zijn kleine wijzigingen in de legger geformaliseerd, die bijvoorbeeld via een vergunning al zijn goedgekeurd, of reparaties aan de legger worden gedaan van situaties die de praktijk niet goed weergaven. Daarom is de gehele legger via onderstaande link in te zien.

 

De ontwerplegger heeft van 15 oktober 2021 tot en met 26 november 2021 ter inzage gelegen. Hierop zijn 13 zienswijzen binnengekomen, waarvan 3 zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van de ontwerplegger. Tevens zijn 24 ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Via de bijlage aan de linkerzijde van deze pagina kunt u de reactienota inzien.

 

De definitieve legger is te raadplegen via volgende link: https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=f4d70462441647d1ab9073fd9f333d1c

 

Op deze definitieve legger is te zien wat de definitieve status is van de watergangen, inclusief bijbehorende onderhoudsplichtige.

 

De definitieve legger ligt met ingang van maandag 14 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een beroep indienen tegen het besluit. Na deze periode is de leggerwijziging voor dit gebied onherroepelijk.

 

Het definitieve besluit om de legger in deze gebieden te wijzigen wordt nu gepubliceerd, maar treedt in werking op 1 januari 2023. Dit betekent dat tot die tijd het huidige onderhoudsregime van kracht blijft.

 

Beroep bij de rechtbank

Belanghebbenden kunnen tegen de legger beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Beroep is mogelijk voor zover onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

 

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit en de gronden waarop het beroepschrift rust.

 

In geval van spoedeisende belangen kan gelijktijdig of na het indienen van beroep een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht. Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overgelegd.

 

Van de indiener van het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.

 

Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

 

Zwolle, 14 maart 2022

Naar boven