Bekendmaking voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân, te houden op dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 uur, op het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân.

U kunt de vergadering bijwonen. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via: bestuursadviseurs@wetterskipfryslan.nl.

De vergadering is tevens live te volgen via Notubiz op de internetpagina van Wetterskip Fryslân (https://wetterskipfryslan.notubiz.nl).

Agenda:

 • 1.

  Opening

   

 • 2.

  Vaststellen agenda

   

 • 3.

  Rondvraag

   

 • 4.

  Besluitenlijst AB-vergadering 31 mei 2022

   

 • 5.

  Acties en toezeggingen commissies:

  • a.

   Acties / toezeggingen adviescommissie DSF van 19 september 2022

  • b.

   Acties / toezeggingen adviescommissie SKZ van 20 september 2022

    

 • 6.

  Ter besluitvorming bespreekstukken

  • a.

   Voortgangsrapportage 2022-II

  • b.

   Overeenkomsten t.b.v. overname aandelen Nij Hiddum Houw

  • c.

   Risicomanagement

  • d.

   Uitvoeringsplan KRW 2022 tm 2027

    

 • 7.

  Ter besluitvorming hamerstukken

  • a.

   Peilbesluit wegkruising N359 Bolsward-Noord

  • b.

   Peilbesluit wegkruising N359 Burgwerd

    

 • 8.

  Mededelingen en ingekomen stukken

  • a.

   Overzicht ingekomen stukken

  • b.

   Lange termijn agenda AB

  • c.

   Actielijst AB

    

 • 9.

  Benoeming lid dagelijks bestuur

   

 • 10.

  Sluiting

De voorzitter,

L.M.B.C. Kroon

Vanaf dinsdag 27 september 2022 liggen de stukken ter inzage in het Waterschapskantoor en zijn ze te raadplegen op de website: http://wetterskipfryslan.notubiz.nl

Naar boven