Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 8988ander besluit van algemene strekkingTer inzagelegging ontwerp-peilbesluit Schouwen en projectplan

 

Ter inzage legging ontwerp-peilbesluit Schouwen en projectplan

Op 13 juli 2021 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen het ontwerp-peilbesluit Schouwen en het projectplan hydrologisch onderzoeksrapport Schouwen vastgesteld. In een peilbesluit legt het waterschap de waterstanden voor een gebied vast.

Stukken inzien

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van maandag 19 juli 2021 tot en met zondag 29 augustus 2021 het ontwerp-peilbesluit en projectplan Hydrologisch onderzoeksrapport Schouwen inzien en downloaden op de website van het waterschap.

www.scheldestromen.nl/pwo. In verband met de Covid-19 maatregelen kunnen de plannen niet op het kantoor waterschap Scheldestromen worden ingezien.

Inspraak

Tijdens de inzageperiode kunt u een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, postbus 1000, 4330 ZW in Middelburg of per email peilbesluiten@scheldestromen.nl. Vervolgens zullen de zienswijzen worden beoordeeld en zal het ontwerp-peilbesluit, indien nodig, worden aangepast. Daarna zal de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen het peilbesluit en het onderzoeksrapport vaststellen. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het peilbesluit ook geen beroep meer kunt instellen bij de rechtbank.