Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 8186Overige besluiten van algemene strekkingInspraak ontwerp Waterschapsbeheersprogramma 2002-2027 waterscha Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen is van plan om te komen tot vaststelling van een nieuw waterschapsbeheerprogramma voor de periode van 2022 tot en met 2027. Het algemeen bestuur heeft hiertoe een ontwerp waterschapsbeheerprogramma vastgesteld.

Wat staat er in het ontwerp Waterschapsbeheerprogramma 2022 - 2027?

Het waterschapsbeheerprogramma heeft de titel Zeeuwse waterkeringen, wegen en watersystemen klaar voor de toekomst. Het beschrijft wat wij van 2022 tot en met 2027 willen bereiken, hoe we dat willen doen en waarom. Steeds meer doelen kunnen alleen gerealiseerd worden door goed samen te werken. Met andere partijen, maar ook binnen de organisatie. Daarbij past één nieuw Waterschapsbeheerprogramma, dat gaat over alle primaire programma’s van het waterschap en de nadruk legt op datgene wat de programma's met elkaar verbindt. Daarbij past ook een document dat de omgeving centraal zet. Met specifiek aandacht voor thema’s als duurzaamheid, innovatie, klimaatadaptatie en de Zeeuwse leefomgeving. Wat duidelijk is dat we als waterschap een andere koers willen inslaan. Dat is nodig om klaar te zijn voor de toekomst; voor de extra opgaven die op ons af komen, maar die wel ‘haalbaar en betaalbaar’ moeten zijn.

Waar en wanneer ligt het ontwerp Waterschapsbeheerprogramma 2022 -2027 ter inzage?

Het ontwerp Waterschapsbeheerprogramma 2022-2027 ligt vanaf vrijdag 2 juli 2021 tot 13 augustus 2021 ter inzage. U kunt het downloaden op deze pagina. Het document ligt tijdens kantooruren ook ter inzage op de kantoren van het waterschap, adressen: Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen.

Hoe kunt u inspreken?

Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u als belanghebbende of inwoner schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. U kunt uw schriftelijke reactie met als onderwerp ‘Ontwerp - Waterschapsbeheerprogramma 2022-2027 richten aan:

 

Dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen

Postbus 1000

4330 ZW Middelburg

U kunt uw zienswijze ook mailen naar wbp@scheldestromen.nl, ter attentie van het dagelijks bestuur.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur hiervoor een afspraak maken met Korine Hengst (088-22769897). Bij afwezigheid van Korine Hengst kunt u contact opnemen met de receptie van het waterschap (bereikbaar op telefoonnummer 088-2461000)

Wanneer krijgt u een reactie?

U ontvangt een bevestiging met daarin informatie over de vervolgprocedure. Waterschap Scheldestromen stelt op basis van de ontvangen zienswijzen een nota van antwoord op. Hierin vindt u de zienswijzen op het ontwerp waterschapsbeheerprogramma. Ook leest u hoe daar bij de besluitvorming mee is omgegaan. De zienswijzen kunnen aanleiding zijn om zaken in het definitieve waterschapsbeheerprogramma te wijzigen.

Mede op basis van de inspraakreacties stelt het algemeen bestuur het definitieve waterschapsbeheerprogramma vast. U krijgt bericht over de vaststelling van het waterschapsbeheerprogramma en van de manier waarop we de resultaten van de inspraak hebben verwerkt. Er is geen beroep mogelijk tegen het waterschapsbeheerprogramma.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleiders van het Waterschapsbeheerprogramma 2022-2027, Korine Hengst (088 22769897) of Evert Swart (088 2461447). Of u kunt een e-mail sturen naar wbp@scheldestromen.nl